1
òÇàÓ;
¸¼¡-¤¾-Àº¡½¦¾-Á-ÓŠÌ¡¾-À£ˆº-Ÿ-»ñ®¯½¡ñ-©É¾-¢Ó¢È¾¸¦¾©É¸ÇÀº¡½¦¾, »ñ®-ÃƋùÉ-Á¡È-¡¾-Âî‹Ó£º¤®ðìò¹¾-¸¼¡-¤¾.
âƪÃÃ-˜Ö¸ÓÓ긼¡-¤¾-êñ¤-Ïö©-ê†-¡È¼¸-¡ñ®-¡¾-¦É¾¤-Àº¡½¦¾,
¡¾¥ñ©ª˜¤Âî‹Ó£º¤-Àº¡½¦¾ -Áì½ ¡¾-²ò¥¾ì½¾, -Á¡É-Ä¢-Àº¡½¦¾-ꆡ¿ö©-¢›-Ã-¢½-®¸¡¾-À£ˆº-Ÿ¢º¤-¦¿ñ¡¤¾,¡¾¥ñ©ª˜¤¢º¤-²ñ¡Œìñ©,®ñ-
©¾-¹ö¸ÎȸÇ-
Ëîì½-¡ò©, ¡¾¥ñ©ª˜¤¦ñ¤ÂíÓ, ÀíÓ¡º¤-¡¿-ìñ¤¯½¡º®-
º¾¸îÈ, »¤-¥ñ¡, -»¤¤¾, -»¤Ïð...(-Àº™ì¸Ó ¸È¾ ¦¿-ñ¡-¤¾).
2
ꆪ˜¤, ®ö©®¾©;
¸¼¡-¤¾-Àº¡½¦¾-ãӊ̸¼¡-¤¾-·¤-ê†-ªò©-²ñ-¡ñ®-¡ö¤¥ñ¡®ðìò¹¾. À¯ñ-¸¼¡¤¾-ê†-ÓêÀœº-à -Áì½ ®ö©-®¾©-¦¿£ñ-ªñ©¦òÀ«ò¤ Ͼ¡ÏíÌÁ¹È¤-¡¾-À£ˆº-Ÿ-¸¼¡-¤¾- ¢º¤-®ñ©¾-¦¿ñ¡¤¾ Œ
ºö¤¡¾. ©„¤˜ ®Ò-¸È¾-¦¿ñ¡¤¾ Œ ºö¤¡¾-é-¡ð-ª¾Ó µ¾¡-À£ˆºÄ¹¸-ĩɪ¾Ó ²¾ì½-®ö©®¾©-¢º¤-ªö ªÉº¤-¥ñ©ª˜¤-Óê²¾¡¦È¸(²½Á-¡, ¢½-ÁΤ, ÎÈ¸Ç ¤¾Íõ
²½ñ¡¤¾)»ñ®Ïé©Æº®£îòÓ-£º¤ -Áì½ -
À»ñ©-¸¼¡-¤¾-Àº¡½¦¾.
3
£¾©Ï¾Ç
¸¼¡-¤¾-Àº¡½¦¾-£¸àÓÚàÇ ÅáÂèÌ-µÈ¾¤Í¸¤Í¾Ç-ÁªÈ-¡ð¦¾Ó¾©¦ñ¤-ì¸Ó-ùÉ-À¹ñ-Ä©É-®¾¤-¥îÈɿ̪ð-©„¤-ìîñÓ̸:
¡.
¸¼¡-¤¾-Àº¡½¦¾-»ñ®¯½¡ñ-¡¾-¦½Îº¤-¢çÓïÌ¢ú¾¸¦¾-ºñ-¥¿-À¯ñ-
ùÉ-Á¡È-¡¾-Âî‹Ó£º¤, ®ðìò¹¾-¸¼¡¤¾-ĩɵȾ¤ÊìÀªÉº¤- Æè©-À¥,
¦½©¸¡-, ¸Èº¤-ĸêñ-¡ñ®-£¸¾Ó -»¼¡»Éº¤-ªÉº¤¡¾;
¢. «É¾-¯½ªò®ñ©-¸¼¡-¤¾-Àº¡½¦¾-Ä©É-©ó-¥½-¯½-¡º®-¦È¸-Á¡ÉÄ¢-¸¼¡-¤¾-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾Ä©É-µÈ¾¤-¸Èº¤--ĸ Æè©- À¥-Ä©É-êñ¤¯½ìòÓ¾ -Áì½ Âî̽²¾-® «õ¡ªÉº¤-ª¾Ó-Á¸ê¾¤-½-ÂÇ®¾Ç-¢º¤-
²ñ¡Œìñ©, »ñ¡¦¾-Ä©É-À̺ÜÃ-£¸¾Óìñ®-¢º¤-Àº¡½¦¾, ¥¿¡ñ© ĩɲ½Ç¾©º¾Çà¦ò©-Àº¡½-¦¾Ûì ÏŠÜÌ-¡¾-ºº¡-Àº¡½¦¾- ©ǮÒ-Ó꣸¾Ó
¥¿âÎèÌ- - Áì½ ¡¾-¦¸ÓÃÆ‹Àº¡½¦¾-¢º¤-ìñ©
4
--À²ˆº-©¿-Àó-¡¾-ªÈ¾¤ ê†-ÏéȪÒ-ì½®¼®-¡¾ -Áì½
¡ö©Ï¾Çê†-ìñ©«½®¾-Á¹È¤ ¦¯¯ì¾¸ ¸¾¤-ºº¡;
£. ¸¼¡-¤¾-Àº¡½¦¾-»ñ®¯½¡ñ-ùɡ¾-»ñ¡¦¾-®ñ©¾-¢ÓÓïÍñ¡«¾-ê†-¦¾Ó¾© -À¯ñ-¦…¤-µõµñ-ùÉ-À¹ñ-À«ò¤- Ëî¡-¡¾-À£ˆº-
Ÿ-¸Þ¡¤¾-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾-Ã-ÄìÇßÏŠàÌÓà--¸È¾: «õ¡ªÉº¤ Íõ ÏéÈ¡ö©Ï¾Ç;
¤. ¸¼¡-¤¾-Àº¡½¦¾-»ñ®¯½¡ñ-¡¾-À¡ñ®-»ñ¡¦¾¦¿¸-Àº¡½¦¾- ê†-
óÓê £ị̂Ⱦ-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾-ĸÉ-Ä©É-µÈ¾¤-£ö®-«É¸-¦öÓ®ø -Áì½
¦É¾¤-À¤ˆº-Ä¢-¦½©¸¡-ùÉ-Á¡È-¸¼¡-¤¾-¦¿-Àö¾-Àº¡½¦¾.
5
1. ÀœºÃ
¡.
Àªñ¡ò¡¡¾¦É¾¤Á콯½¡¾©åÆ‹
ºº¡)Àº¡½¦¾;
-
(¡¾-
-- Œ »È¾¤-Àº¡½¦¾;
Œ ¡¸©¡¾ -Áì½- »ñ®»º¤-Àºö¾-¦½®ñ®-»È¾¤;
Œ ªó-²òÓ -Áì½ ºñ©-Àº¡½¦¾;
Œ âÆèÌ-Àº¡½¦¾.
¢. ¥ñ©ª˜¤Âî‹Ó£º¤ Áì½ Á¡ÉÄ¢Àº¡½¦¾;
Œ Âî‹Ó£º¤ -Áì½ -Á¡É-Ä¢-Àº¡½¦¾-¢¾-À¢í¾;
Œ Âî‹Ó£º¤Àº¡½¦¾-¢¾-ºº¡;
Œ Âî‹Ó£º¤Àº¡½¦¾, -î-Îñ¤¦õ, ¦½ÚîÈÍèÌÆê -Áì½ ¯œÓ ªÈ¾¤Å.
6
£. ¯ö¡¯ñ¡»ñ¡¦¾ Áì½ ¿ÃÆ‹¡¾¯½êñ®.
º¡-¥¾¡®ñ¹¾-ªíªð-ê†-¡È¾¸-´¾-¢É¾¤-Àêò¤-˜Áìɸ¡¾ ¥ñ©ª¤˜¯ö¡¯ñ¡-»ñ¡¦¾ -Áì½ ¿-ÃÆ‹¡¾-¯½-êñ®¡Ò-Á´È-®ñ¹¾-·¤ ê†-º-µøÈ-Ã-Àœº-Ã-¢º¤-¸¼¡-¤¾Àº¡½¦¾, ©„¤-˜²½ñ¡¤¾-»ñ®ÏéÈÆÜÍ- ¡ð-£õ-²½ñ¡¤¾Àº¡½¦¾-ªÉº¤-»ñ®-»øÉ -Áì½ -À¢í¾-Ã¥-¡È¼¸-¡ñ®-¡¾¯½-êñ®-£õ:
–
–
–
¡¾-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾-¡¾-¯½-êñ®;
¡¾-¿-ÃÆ‹¡¾-¯½-êñ®.
¯½-À²©-¢º¤-¡¾-¯½-êñ®;
7
2. £¾©Ï¾Ç

¸Èº¤Ä¸;

Æè©À¥;

»ñ¡¦¾£¸¾´ìñ®;

êñ¦½ÄÏ.
8
¸Èº¤-ĸ:
Ã-¡¾-Á¡É-Ä¢-¸¼¡-¤¾-µøÈ-Ã-®ñ©¾-¦¿ñ¡¤¾,¡¾¥ñ©ª˜¤ÁªÈì½¢˜¦È¸Ã¹È¨-Á´È¸¼¡-¤¾-¡¾-¦É¾¤​ເອກະສານ ແລະ¡¾¥ñ©ª˜¤£÷É´-£º¤, ການ
ພ
ິ ຈາລະນາÁ¡É-Ä¢-Àº¡½¦¾-. ©„¤˜«É¾¸È¾-¡¾-¦É¾¤-Àº¡½¦¾Äດ
້ ¸Èº¤
-ĸ-,¡¾-Á¡É-ÄÀº¡½¦¾-Ä©É-êñ-¡¾¥½-¯½¡º®¦È¸À»ñ©-ùɸ¼¡-¤¾
-êñ¤-Ïö©-µøÈ-æ¿ñ¡¤¾À©ó-Á´È-ÁìÈ-¦½©¸¡, ¯½-¹¨ñ© -Áì½
¸¼¡¤¾-¡ð-´ó-¯½¦ò©êò-°ö-¦ø¤. ¡ö¤¡ñ¢É¾´- «É¾-¢È¾¸¦¾ (Àº¡½¦¾) ®Ò-Ä©É-»ñ®-¡¾-Á¡É-Ä¢ Íõ -Á¡É-Ä¢-§ñ¡-§É¾, ¥½9
À»ñ©-ùÉ-¸¼¡¤¾º„¤-ºð, ¡¾¨-¡¿ö©-Á¡É-Ä¢ -
2 §ñ©-À¥ :
£¸¾´-§ñ©-À¥-꾤-©É¾-Àœº-Ã:
-Àœº-Ã-Àº¡½¦¾ -ªÉº¤-´ó-£¸¾´-§ñ©-À¥¡È¼¸-¡ñ® -¦…¤-¦½-Á©¤-ºº¡-À«ò¤ £¸¾´¦ñ¡¦ò©-꾤-©É¾-¡ö©Ï¾¨ -À§„: 쾨À§ñ, ¡¾-¯½-êñ®...
®Èº-ºÉ¾¤-ºó¤ Íõ ¢Ó-´ø, ¢Ó-´ø-ªö¸Àì¡ê†-£ñ©-Àºö¾-´¾-¥¾¡-Àº¡½¦¾-ºˆ-Å
¡ð-ªÉº¤-§ñ©-À¥, £ö®-«É¸ «õ¡ªÉº¤ -Áì½
´óÍñ¡«¾-®Èº-ºó¤-µÈ¾¤-¥½-Á¥É¤.
10
§ñ©-À¥-꾤-©É¾-»ø®-Á®®-Àº¡½¦¾:
²¾¡¦È¸¯½¡º®¢º¤Àº¡½¦¾-ªÉº¤£ö®-«É¸ -Áì½ «õ¡¥ñ©¸¾¤µÈ¾¤-«õ¡ªÉº¤-ª¾´-ê†-Ä©É-¡¿ö©-µøÈ-Ã-¢Ó-¡¿ö© 121 -Áì½
®ö©-Á½¿-Àì¡êó 039;
11
§ñ©-À¥-꾤-©É¾-¢˜ªº-¸ò§¾-¦½-À²¾½:
• »¼¡»Éº¤-ùÉ-¡¿-ÁÎÉ -Áì½ -À§ˆº´-§ô´µÈ¾¤-£ö®-«É¸ ®ñ©¾-¢˜ªº-¸ò§¾-¦½À²¾½-À¯ñªí-Á´È¡¾-»ñ®Œ-¦‰¤-Àº¡½¦¾,
¡¾¦½-ÀÎó-¢ð-£¿-À¹ñ, -Á¥¡-µ¾¨, ¡¾²ò¥¾ì½¾, ¡¾-²ò´, ¡¾-ºñ©, ¡¾¦½-ÀÎ󦽮ñ®-»È¾¤, ¡¾¡¸©-Á¡É-¦½®ñ®-»È¾¤,
¡¾-À§ñ, ¡¾¥Õ¡¾, ¡¾-æÈ-§º¤, ¥È¾Îɾ§º¤ -Áì½ ¡¾-£÷É´-£º¤-Àº¡½¦¾-ºº¡ -Áì½ ºˆÅ...
12
»ñ¡¦¾-£¸¾´-ìñ®
Ã-¡¾-Á¡É-Ä¢-¸¼¡-¤¾-ªÈ¾¤Å ªÉº¤-Ä©É-¥ñ©ª˜¤£÷É´-£º¤ -Áì½ »ñ¡¦¾Àœº-Ã-£¸¾´ìñ®- -À²¾½¸È¾-Àœº-Ã-¢º¤-Àº¡½¦¾-ê†-¦¿ñ¡¤¾-»ñ®-À¢í¾´¾ Íõ ¦‰¤ºº¡-į-´ó;¨
®ñ¹¾, ;¨¸¼¡-¡ð-Á´È «õ-¸È¾-º-µøÈ-Ã-¢ö¤-À¢©-£¸¾´-ìñ®-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾
Íõ º-µøÈ-Ã-¢ö¤-À¢©-£¸¾´-ìñ®-¢º¤-§¾©. -´ó-®¾¤-¢Ó-´ø-¢È¾¸¦¾-¡ð®Ò-º½÷¨¾©-ùÉÀ¯ó©-À°ó¨ Íõ ®¾¤-¢Ó-´ø-¢È¾¸¦¾-¡ð-À¯ó©-À°ó¨-Ä©É-ÁªÈ-Ã-¢º®À¢©-¥¿¡ñ© (¸ö¤-Á£®)
©„¤˜, ñ®-ª˜¤-ÁªÈ-¡¾-¦É¾¤- (»È¾¤) -Àº¡½¦¾, ¥ñ©ª˜¤£÷É´-£º¤ -Áì½ Á¡É-Ä¢-Àº¡½
້ §ñ®§Éº-Àºö¾-²½ñ¡¤¾-´¾-»ñ®°ò©§º®, ¦¾ ¥ö-į-À«ò¤-¡¾-Àìõº¡-ເຟ
À»ñ©-ªö¸
13
êñ-¦½-ÃÏ-:
• ¦¿ìñ®-¯½-Àê©-ê†-¡¿-ìñ¤-²ñ©ê½¾£õ¯½-
Àê©-À»ö¾-ªÉº¤-Ä©É-¸¾¤-£¾©Ï¾¨-¦øÉ-§ö¹ñ-Àºö¾¸¼¡¤¾ນÀº¡½¦¾-À¯ñêñ¦½-ÃÏ,¥…¤¥½--À»ñ©--ùÉ-¸¼¡-¤¾-Àº¡½¦¾¢½¹¨¾¨ªö¸.-¹ñ-Àºö¾-¸¼¡-¤¾--Àº¡½¦¾-ùÉêñ-¦½-ÃÏ-Ä©É-Á´È¥½-ªÉº¤-À¸í¾-À«ò¤-¡¾¿-çÉ-À£ˆº¤-£º´-²ò¸-Àªó Áì½- Àªñ¡ò¡Œ
¸ò꽨¾¦¾©
14
ໍ່ £õÀ¢í¾-á¾-£÷É´• -À¢í¾-Ã-¸¼¡¤¾-Àº¡½¦¾ກ
£º¤-Àº¡½¦¾, ¥¾¡-Á®®-¯½«ö´ ¯½-«¾ -À²ˆº¡É¾¸-¢›-À¯ñ-êñ-¦½-ÄÏ. ¦…¤-À¹ì‰¾š Ä©É-¡¾¨À¯ñ-®ñ¹¾-¥¿-À¯ñ -Áì½ ²¾¸½-¸ò-æ, - ÁªÈໍ່ ªÉº¤-Ä©É-ºó¤-æÈ-콩ñ®-¸ò꽨¾¦¾©Œກ
ໍ່ £õ ùÉÀªñ¡-Â-Âì-§ó-츴¢º¤-¯½-Àê©-À»ö¾ກ
Áê©-ÀϾ½-¡ñ®- À¤ˆº-Ä¢-ªö¸-¥ò¤-µøÈ-Ã-ÁªÈì½-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾- ®Ò-¸È¾-¥½-µøÈ-¦ø-¡¾¤ໍ່ £õ-êɺ¤-«…. ¦¿£ñ-Á´È-¹ìó¡-ìɼ¤ êñ©¦½½ກ
£º¤-À©ó´, ¹ìɾ¹ìñ¤, ®Ò-¨º´»ñ®-»øÉ, ®Ò-¿Ã§É-®ñ©¾-º÷¯½¡º, ²¾¹½½ -Áì½ -À£ˆº¤´õ-ê†êñ-¦½-ÃÏ Íõ ®ñ©¾-¦…¤-¯½©ò©-£ò©-¦É¾¤-¢›ê†-´ñ-²ö¸²ñ-À«ò¤-¡¾-¨ö¡-¯½¦ò©êò-°ö-¢º¤-¸¼¡-
15
1. ¡¾¥ñ©ª˜¤»ñ® Áì½ Á¡ÉÄ¢Àº¡½¦¾¢¾À¢í¾
¹ìñ¡¡¾ì¸Ó
ທ
ຸ ກÅÀº¡½¦¾-ê†-À¢íມາÃ-¦¿ñ¡¤¾-ºö¤¡¾-À«ò¤-¸Èາມາດ
້ ວຍວ
ິ ີທé¡ð-ª¾ມ¥½-ແມ
ໍ່ ນ²½ñ¡ ¤¾-į¦½ó-Àºö¾-´¾-¦‰¤, ²½ñ¡-¤¾-¢º¤-²¾¡¦È¸ºˆ-Àºö¾-ມ¾-¦‰¤ Íõ ²½ñ¡¤¾-µøÈ-¦¿ñ¡¤¾-¢º¤-ªö-į»È¸ມ¡ºງປະຊ
ຸ ມ
້ າ-À²ˆº-ìö¤ê½®¼-Àº¡½¦¾ໍ່ ານຂາເຂ
ືຖມ¾ ¡ð-ìɸ-ÁªÈ-ªÉº¤-Àºö¾-ມາຜ
À¢í¾ ¯›ມ¢¾-À¢í¾ -À²ˆº-¢ð-£¿-À¹ñ -Áì½ ¢ñ©-¦‰¤-į-ùÉ-²¾¡¦È¸
ໍ່ີ ແກ
ໍ່ ໄປ.
¹ìõ ຜ
ິ ດຊອບໃນຂ້ ນຕ
້ ີ ມໜ
້ າທ
້ ໄຂຮບຜ
16
¡. ¡¾»ñ®Àº¡½¦¾À¢í¾;
Ã-À¸ì¾-²½ñ¡¤¾-»ñ®-Àº¡½¦¾-À¢í¾ ªÉº¤-Ä©É-¡¸©¡¾-¸È¾-Àº¡½¦¾ê†»ñ®-ມ¾˜£ö®-«É¸ ¹ìõ ®Ò -Áì½ -Áມ
ໍ່ -¦‰¤-ມ¾-ùÉ-¦¿ñ¡¤¾-ºö¤¡¾¢º¤-ªö-«õ¡ªÉº¤-®Ò, «É¾-®Ò-£ö®-«É¸ ¹ìõ ີມ®ñ¹¾-¹ຍ¤Áມ
ໍ່ -ùɫ¾ມ£õ-²¾¡¦È¸ ¹ìõ ¦¿ñ¡¤¾-ºö¤¡¾-ê†-¦‰¤-ມ¾. «É¾¸È¾-Àº¡½¦¾ໍ່ື -¢º¤-¦¿ñ¡¤¾-ºö¤¡¾-¢º¤-ªö- -Áມ
¦½®ñ®-é-¦‰¤-ມ¾-®Ò- Áມ
ໍ່ ນຊ
ໍ່ ນùÉ-»ó-®»Éº¦‰¤£õ-ùÉ-²½ñ¡¤¾-į¦½ó ¹ìõ ຜ
້ ມ¾¦öú¤. ²Éºມ¡ñນ້ ນ
¡ð-¡¸©-À®…¤-ຊອງÀº¡½¦¾-¸È¾-ຍງ-µøÈ-Ã-¦½²¾®-¯ö¡¡½ªò-©ó
¹ìõ
®Ò? «É¾-À¹ñ-¸È¾-ຊº¤-Àº¡½¦¾-«õ¡-Á¡½, ¥ó¡ ¹ìõ ¯½¡ö©-¡¾-À¹ñ¸È¾-ຊº¤-Àº¡½¦¾-«õ¡-À¯ó©-¡Èº -Áມ
ໍ່ -ªÉº¤-Ä©É-Àëñ©®ö©-®ñêô¡ì½¹¸È¾¤-ຜ
້ -¦‰¤ -Áì½ ຜ
້ -»ñ® -Áì½ ²Éºມ¡ñ-ເຊນ»ñ®-»øÉ.
17
®ö©ຝ
ຶ ກ¹ñ©2.1:
ùÉñ¡ຝ
ຶ ກºö®»öມ¦öê½¾¡¾À¯ó©ຊº¤
Àº¡½¦¾.
1.Àº¡½¦¾ໃດທ
ໍ່ ານສາມາດ
À¯ó©ຊº¤ໄດ
້ ?
2.Àº¡½¦¾®Òº½ນ
ຸ ຍ¾©Ã¹ÉÀ¯ó©
ຊº¤?
18
¢. ¡¾À¯ó©Æº¤Àº¡½¦¾;
ໍ່ື º-»ñ®-Àº¡½¦¾-À¢í¾ ªÉº¤²½ñ¡¤¾-®ñêô¡-Àº¡½¦¾ -Àມ
ºó¤Ã¦È-ì½®¼®-¹ìñ¡¡¾-¢Ó-¡¿ö©-ªÈ¾¤Å ¡È¼¸-¡ñ®-¸¼¡¤¾»ñ®Àºö¾-Àº¡½¦¾-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾-ºö¤¡¾-À²ˆº-À¯ó©-ຊº¤. -Àº¡½¦¾Ã©-£¸-¦‰¤-ùÉ-²¾¡¦È¸-®ñêô¡-À¢í¾ປ
ື ້ ມ ®ñêô¡-ìວມ¢º¤-¦¿ñ¡¤¾
-Áì½ -Àº¡½¦¾-é-£¸-®ñêô¡-Àº¡½¦¾-µøÈ- ²½-Á-¡¡¾-À¯ñຜ
້ ®ñêô¡.
Àº¡½¦¾-À¢í¾ມ¾-ªÉº¤-À¯ó©-ຊº¤, ¥Õ¡¾-¢¾-À¢öû¾, ®ñêô¡-À¢í¾¯œມ-Áì½ ¢ð-£¿-À¹ñ -À²ˆº¥ñ©-¦‰¤-ùÉ-²¾¡¦È¸ ¹ìõ
ຜ
້ -»ñ®ຜò©ຊº®-²ò¥¾ì½¾-ªö¡ìö¤. Àº¡½¦¾-é-ມ
ີ ¦½-Â-©¿-¦‰¤
-Áì½ ¦‰¤-£õ-ùÉ-¦¿ñ¡¤¾Œ ºö¤¡¾-ê†-¦‰¤Àº¡½¦¾-ມ¾˜.
-Àº½-¦¾-¯½-À²©-º½ນ
ຸ ຍາດ-ùÉ-À¯ó©-ຊº¤ -Áì½ ®ñêô¡-À¢í¾¯œມ®ñêô¡-Àº¡½¦¾-¢¾-À¢í¾ -Áມ
ໍ່ ນ-®ñ©¾-Àº¡½¦¾-ê†ໍ່ື ¦¿ñ¡¤¾-®Ò-ມ
꾤-º¡-ຊº¤-æÈຊ
ໍ່ -À¯ó©-Ä©É.
ີ ¡¾-ìñ®-Áມ
19
£. ¡¾¥Õ¡¾¢¾À¢í¾;
¡¾-¢¾-À¢í¾-Áມ
ໍ່ -¡¾-Ãຊ
້ ¦¿ìñ®-¥¿û-æÈ-Àº¡½¦¾-¢¾-À¢öû¾-ÁæÈ-µ˜¤µõ-ùÉ-À¹ñ-¸È¾-Àº¡½¦¾-¢¾-À¢í¾-Ä©É-ຜ
ໍ່ ¾-²¾¡¦È¸-®ñêô¡Àº¡½¦¾-À¢í¾ (ìö¤ê½®¼) ¢º¤-¦¿ñ¡¤¾-ªö-»ñ® -Áì½ ®ñêô¡-À¢í¾-¯›
ມ. ²¾¡¦È¸-ê†-º-µøÈ-Ã-¡¾-¯½-êñ®-ì¸ມມ
ີ ໍ່ື ຊ¦¿ñ¡¤¾-»ñ®-Àº¡½¦¾-À¢í¾,
Àì¡êó-¢¾-À¢í¾Ä©Éຜ
ໍ່ ¾²¾¡¦È¸®ñêô¡Àº¡½ ¦¾À¢í¾¦‰¤À«ò¤ÃຜÀ¯ñຜ
້ Á¡ÉÄ¢.
¤.
ìö¤ê½®¼Àº¡½¦¾¢¾À¢í¾;
Áມ
ໍ່ -¡¾-®ñêô¡-Àº¡½¦¾-À¢í¾¯›ມ, ¡¾-®ñêô¡-ªÉº¤-®ñêô¡-ùÉ-¥½Á¥É¤, ຊດ-À¥, £ö®-«É¸®Ò-ùÉ-¢¼-©É¸ຍ¦ð©¿ ¹ìõ -Ãຊ
້ ªö¸-ºñ¡¦º-¢¼-¹
້ ê†-®Ò-À£óຍ¿-Ãຊ
ຍ
້ . -ÁªÈ-ì½-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾ £¸ມ
ີ ¯›ມ-®ñêô¡Àº¡½¦¾-¢¾-À¢í¾. ຈ
ຸ ້ ຸມ£º¤ຸ ©¯½¦ö¤-À²ˆº-¦½ ©¸¡ ùÉ-Á¡È-¡¾-£ຸ
Àº¡½¦¾-¢¾-À¢í¾¢º¤-¦¿ñ¡¤¾¦É¾¤-À¤ˆº-Ä¢-¦½©¸¡-ùÉ-Á¡È-¡¾¡¸©¡¾, ªò©ª¾ມÁ¡É-Ä¢-Àº¡½¦¾.
20
Á®®-ª¾ª½ì¾¤-®ñêô¡-Àº¡½¦¾À¢í¾
¸ñ, -À©õº,
¯ó º/¦ -À¢í¾
-Àì¡êó º/¦
-À¢í¾
ຜ
້ ÁªÈ¤ -Àº¡½¦¾
(ê†ມ¾¢º¤
Àº¡½¦¾)
01
02
03
້
Àì¡êó ªö¸-ºñ¡¦ºຫຍ
¸ñ, À©õº,
¯ó º/¦
Àœº-Ã້ -º/¦
ຫຍ
-®Èº-»ñ®
¹ìõ ຜ
້ »ñ®
ϾຍÀ¹©
04
05
06
07
08
21
¥. ¡¾¦‰¤Àº¡½¦¾¢¾À¢í¾;
²½ñ¡¤¾-®ñêô¡-Àº¡½¦¾-À¢í¾ªÉº¤-Àºö¾-Àº¡½¦¾¿-À¢í¾¦½-ÀÎó-¢ð-£¸¾ມ
À¹ñ¹ö¸ Îɾ-¦¿ñ¡¤¾Œ ºö¤¡¾, ¹ö¸Îɾ-¹Éº¤¡¾ ¹ìõ ¹ö¸Îɾ-®ðìò¹¾-¹Éº¤¡¾(ສດÁìɸ-ÁªÈ-ì½-®Èº-¥½-ມº®-Ͼຍ) «É¾-¦¿ñ¡¤¾-ມº®-ùÉ-ຜ
ິ ດຊອບ
້ é-»ñ®ຜ
¡ð-Áມ
ໍ່ -¿-¦½-ÀÎó-¢ð-£¿-À¹ñ-¿-ຜ
້ ˜;
ໍ່ື º-¹ö¸Îɾ-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾, ¹ö¸Îɾ-¹Éº¤¡¾-ມ
-Ã-Àມ
ີ £¸¾ມÀ¹ñ-Áìɸ ²½ñ¡¤¾-Àº¡½¦¾-ªÉº¤-®ñêô¡-Àº¡½¦¾-©„¤¡È¾¸ -À¢í¾¯›ມ¦‰¤-Àº¡½¦¾ -Áì½
¥ñ©-¦‰¤-ùÉ-²¾¡¦È¸ ¹ìõ ຜ
ິ ©ຊº®-²ò¥¾ì½¾-ªö¡ìö¤;
້ ໍ່ີທີມÎɾ-ê†-»ñ®ຜ
¦.
¡¾¥ñ©¦‰¤Àº¡½¦¾Ã¹É®ñ©¾ÀíÓÀÜẤ, ²½Á¡¡¾²¾Çæ¿ñ¤¾Œºö¤¡¾;
ທ
ຸ ¡Å-Àº¡½¦¾-À¢í¾-ມ¾-²¾ຍ¹ìñ¤-Ä©É-ມ
ິ ດ
້ »ñ®ຜ
ີ -£¸¾ມÀ¹ñ-Á¥¡-µ¾ຍ¢º¤-ຜ
ຊອບ-Áìɸ
-Áມ
ຸ ກ£ö ¹ìõ ²½-Á-¡¡¾-ê†-ມ
ໍ່ ªÉº¤-Ä©É-Á¥¡-µາຍ (¦‰¤) -ùÉ-»º©-ມ
ື ບ
ີ Îɾê†-»ñ®ຜ
ິ ດ
ຊອບ£í£É¸¾-Á¡É-Ä¢-Ã-êñêó-Âì©;
®Ò-ùÉ-Àº¡½¦¾-ຜ
ໍ່ ¾-¹ì¾ຍ®Èº-ê†-®Ò-¥¿-À¯ñ ¹ìó¡-ìɼ¤-¡¾-²ö®-¯½-²ö¸²ñê†-®Ò-¥¿-À¯ñ Áì½ ®Ò-ມ
ີ ¦È¸-¡È¼¸¢Éº¤-¡ñ®-Àº¡½¦¾;
®Ò-ùÉ-¦‰¤-ຊ
້ ¾ ¹ìõ ¯½ìõມÀº¡½¦¾, ®Ò-ùÉ-Àº¡½¦¾-į-ÁìÈ-ºÉºມ®Èº-ê†22
®Ò-ມ
ິ ©
ີ Îɾ-ê†-»ñ®ຜ
Æ.
¡¾ÆîÀÇò©ª¾Ó ²ò¥¾ì½¾ªö¡ìö¤Àº¡½¦¾¢¾À¢í¾;
¦¿ìñ®-Àº¡½¦¾-ê†-®Ò-Áມ
ໍ່ -Àº¡½¦¾-ìñ®-Àœº-Ã-ê†-¡È¾¸-µøÈÃ-Àº¡½¦¾-¢›¡ñ®-¢º®-À¢©-£¸¾ມ-»ñ®ຜ
ິ ດຊອບ-¢º¤-²½ñ¡¤¾-é ¡ðແມ
ິ ດຊອບ-Á¡É-Ä¢- ©
ໍ່ ນມອບùÉ-²½ñ¡¤¾ ¹ìõ Îȸຍ¤¾-˜»ñບຜ
ຍ¡ö¤.
²½ñ¡¤¾-ຜ
້ Ä©É-»ñ®-ມº®Ï¾ຍ²¾ຍ¹ìñ¤-Ä©É-»ñ®-Àº¡½¦¾, ªÉº¤»ó®-»Éº-£í£É¸¾-ùÉ-À¢ö¾-Ã¥ -Á¥É¤-®ñ¹¾-ê†-ªÉº¤-Á¡É-Ä¢ Áì½ ²ò¥¾ì½¾-®ñ¹¾-©„¤¡È¾¸-ùÉ-ĸ-êñ-À¸ì¾;
®ñ©¾-®ñ¹¾-ê†-ມ
ີ ¡¾-²ö¸²ñ-À«ò¤-²½ñ¡¤¾-µøȲ¾¡¦È¸-ºˆ ¹ìõ ¹ì¾
ຍ²¾¡¦È¸-¡ð-ªÉº¤-Ä©É-»ó®-»Éº- ¯½¦öມ¯½¦¾-¦öມêö®-¡ñ -À²ˆºÁ¡É-Ä¢-¸¼¡-¤¾-ùÉ-Ä©É-»ñ®-ຜນ-©ó;
®Ò-º½ນ
ຸ ຍ¾©-ùÉ-¦‰¤-Àº¡½¦¾ -ùÉ-²¾¡¦È¸-¦¿ñ¡¤¾-ºˆ ª¾ມÃ¥ຊº®-«É¾-®Ò-Ä©É-»ñ®-£¸¾ມÀ¹ñ-¢º¤¢˜¿-¢º¤-ªö.
23
©. ¡¾»ñ®Àº¡½¦¾ìñ®.
ໍ່ື º-Ä©É-»ñ®-Àº¡½¦¾-ìñ® ີມ¦ò©²½ñ¡¤¾-»ñ®-Àº¡½¦¾ -Ã-Àມ
²¼¤-ÁªÈ-®ñêô¡-²¾¡¦È¸-ªÈ¾¤Å µøÈ-º¡-ຊº¤ -Áìɸ-¦‰¤-ùÉ-²¾¡¦È¸
¹ìõ ຜ
ິ ©ຊº®-²ò¥¾ì½¾-Àº¡½¦¾-ìñ®-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾;
້ »ñ®ຜ
®Ò-ùÉ-«õÀº¡½¦¾-ìñ®-Àມ
ື º-À»õº ¹ìõ -į-¸¼¡-꾤-Ä¡ («É¾Àº¡½¦¾-é-®Ò-ມ
ີ ¡¾-²ö¸²ñ-À«ò¤-¡¾-į-¸¼¡-¤¾), «É¾-ªÉº¤¡¾«õ-Àº¡½¦¾-Àມ
ຸ ຍ¾©-¢º¤-¹ö¸Îɾ-¦¿-ື º-À»õº-ªÉº¤-Ä©É-»ñ®-º½ນ
ñ¡-¤¾-¡Èº ¥‡¤-«õ-Àº¡½¦¾-ìñ®-Àມ
ື º-ĸÉ-À»õº-Ä©É, -À¸ì¾-«õÀº¡½¦¾-ìñ®-į-¸¼¡-꾤-¡¾-®Ò-ùÉ-ຜ
້ ºˆ-«õ-ùÉ;
®Ò-ùÉ-¥ö©-¡È¾ຍ-¢Ó£¸¾ມ¯ò©-ìñ®-æÈ-À¥Éຍ¢¾¸ ¹ìõ ¦½
ໝ
ຸ ©-®ñêô¡ -Áìɸ-«™ມꉸêó®, ®Ò-ùÉ-Á졯ȼ-¢Ó£¸¾ມ-ìñ®Ã-À¤ˆº-Ä¢-®Ò-»ñ®¯½¡ñ-£¸¾ມ¯º©-IJ;
ໍ່ີ ີມຜ
ໍ່ີ
®Ò-£¸-¦öê½¾-¸¼¡-¤¾-ê†-ມ
້ ໍ່ື ອນທ
ີ ìñ¡¦½½-¯ò©-ìñ® -À¸ì¾-ທ
ໍ່ບີມ-¦È¸-¡È¼¸¢Éº¤-Ä©É-»ñ®-»øÉ;
®Ò-ùÉ-ê¿ì¾ຍÀº¡½¦¾-ìñ®-ª¾ມ쿲ñ¤-Ã¥ ¥ö-¡¸È¾-¥½-Ä©É»ñ®-º½ນ
ຸ ຍ¾©-¥¾¡-¹ö¸Îɾ-¦¿ñ¡¤¾;
24
ການຈດຕ້ ງຄ
ຸ້ ມຄອງເອກະສານອອກ
25
¡. ¡¾²òມÀº¡½¦¾;
²òມÀº¡½¦¾-Áມ
ໍ່ -ªº®-¦½Îº¤-ùÉ-Á¡È-¡¾-»ñ®¯½¡ñ-¸¼¡-¤¾-ê†ÁȺ, ີມìñ¡¦½½-«õ¡-»ø®-Á®®-¢º¤-Àº¡½¦¾ -Áì½ -ùÉ-¸¼¡-¤¾-Á¡É-Ä¢Àº¡½¦¾-Ä©É-êñ-À¸ì¾, ¸Èº¤-ĸ -Áì½ -ÁȺ;²½ñ¡¤¾-²òມ©ó© (²òມ£ºມ)
ໍ່ື º-»ñ®-Àºö¾-Àº¡½¦¾-į-²ó-ມªÉº¤-ºÈ¾ -Áì½ ¡¸©¡¾-»È¾¤-Ã-Àມ
Àº¡½¦¾-©„¤¡È¾¸-ùÉ-£ñ¡-ÁÈ, «É¾-®Èº-é-®Ò-¥½-Á¥É¤-ªÉº¤-«¾
ມ£õ-ຜ
້ »È¾¤-Àº¡½¦¾;
-À²ˆº-¦½©¸¡-ùÉ-Á¡È-¡¾-¡¸©¡¾, ªò©ª¾ມ, ¡¾-»ñ® -Áì½ ມº®-Àº¡½¦¾ê†-¿-į-²òມÁªÈ-ì½-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾-£¸-ມ
ີ ¯›ມ®ñêô¡-Àºö¾-Àº¡½¦¾Ä¯-²òມ ¹ìõ ºñ©-¦¿-Àö¾.
26
¢. £¾©Ï¾ຍ¢º¤¡¾²óມÀº¡½¦¾;
¦½®ñ®-²ó-ມ©ó©-ªÉº¤-²òມùÉ-ຊñ©-À¥, ¥½-Á¥É¤ -Áì½ «õ¡ªÉº¤-ª¾
ມ¦½®ñ®-»È¾¤ ²½ñ¡¤¾-²òມÀº¡½¦¾-¹É¾ມ®Ò-ùÉ-©ñ©-Á¯¤ -¹ìõ ²òມÀ²ó-ມ
Àªóມ ¹ìõ ¢ó©¢û¾-Ã¦È «É¾-®Èº-é-®Ò-¥½-Á¥É¤, ®Ò-£ö®-«É¸-ªÉº¤-«¾
ມ£õ-ຜ
້ ëȾ¤-Àº¡½¦¾;
-Àº¡½¦¾ “ìñ®” ªÉº¤-ມº®-ùÉ-ຜ
້ éຜ
້ -·¤-²òມ-¦½-À²¾½ -À²ˆº-»ñ®¯½¡ñÀœº-Ã-£¸¾ມìñ®-¢º¤-Àº¡½¦¾;
-Ã-¡ð½ìó²òມຜ
ິ ©, ²òມ¢É¾ມ ªÉº¤-²òມ£õ-ÃÏÈ, -Àº¡½¦¾-¦¿£ñ-®Ò-ùɢɾ, ìô® ¹ìõ ©ñ©-Á¯¤;
¡Èº-²òມ-ªÉº¤-¥ñ©-ໜ
້ າ-À¥Éຍ¥‰¤-¢º®-À®œº¤ຊາຍ 3 cm, -À®œº¤¢¸¾
£.
Îɾꆻñ®ຜ
ິ ©ຊº®¢º¤²½ñ¡¤¾²óມÀº¡½¦¾;
2, -À®œº¤-Àêò¤
2,5 cm, -À®œº¤ລ
ຸ ໍ່ ມ 2,5 cm ).
²½ñ¡¤¾-²òມÀº¡½¦¾-ªÉº¤-»ñ¡-¦¾-£¸¾ມìñ®-¢º¤-Àº¡½¦¾-ùÉ-Ä©É-©ó, ¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾ -é-ມ
ິ ©
້ -·¤-»ñ®ຜ
ີ -²½ñ¡¤¾-²ó-ມ©ó©-¹ì¾ຍ-£öªÉº¤-ມº®-ùÉຜ
ຊº®-²òມ-Àº¡½¦¾-ìñ®--©-ຍ¦½-À²¾½;
- Ã-¡ð-ìະó²òມ-Àº¡½¦¾-®Ò-êñ-Áìɸ ¹ìõ ²òມ¦¿-Àìñ©-Áìɸ -ÁªÈ-®Ò-êñ-ĩɦ‰¤-£õ-ùÉ-ຜ
້ ມº®, ²½ñ¡¤¾-²òມÀº¡½¦¾-ªÉº¤-»ñ¡-¦¾-Àº¡½¦¾-©„¤¡È¾¸-ĸÉ-êøÉ -Áì½ -æÈ-ກ
ຸ ນÁ¥-£ñ¡-ÁÈ;
¹Éº¤-²òມÀº¡½¦¾-ªÉº¤-¥ñ©-ĸÉ-¹Éº¤-·¤-©ຍ-¦½-À²¾½ -Áì½ ¹É¾ມ®Ò-ùɣö-º¡ ¹ìõ ຜ
້ ê†-®Ò-ມ
ໍ່ -²òມ-©ó©,
ີ Îɾ-ê†-¡È¼¸¢Éº¤-À¢ö¾-į-ìö®-¡¸. («É¾-Áມ
27
¹ì¾ຍ¦½®ñ®-À¥Éຍ¡ñ¡-®º-¡ð-ªÉº¤-À¡ñ®-ê¿ì¾ຍ).
¯œ-ມ»ñ®-Àº¡½¦¾-²òມ
ì/©
¸ñ© -À©õº, ¯ó
»ñ®-º/¦
ຊˆ -Áì½ າມ¦½ກ
ຸ ນ
ຜ
້ ມອບ-º/¦
ຊˆ-º/¦ ¹ìõ Àœº-Ã-¹ຍ
Ó
¥¿¸-Àº¡½¦¾ê†-²òມ
ຜ
້ ²òມÀº¡½¦¾
¸ñ-, -À©õº, ¯ó¦‰¤
ì¾ຍÀຊ-ຜ
້ É»ñ®-º/¦
ϾຍÀ¹©
01
02
03
04
05
06
07
08
09
28
¤. ¡¾ເຊນເອ¡½¦¾;
ໍ່ື ¾ມ¦½ກ
¡¾-Àຊ-Àº¡½¦¾-ªÉº¤-¢¼-ຊ
ຸ -Áì½ Îɾ-ê†-»ñ®ຜ
ິ ©
ຊº®-¥½-Á¥É¤ ®Ò-ùÉ-Àຊ-©É¸ຍ¦ð©¿, ®ò-¡-Á©¤;
-Àº¡½¦¾-ມ½ªò, ©¿ìñ©, ¢Ó-ªö¡ìö¤, ®ö©-Á½¿, ¢Ó-¡¿ö©¢º¤¢˜-Àêò¤-ê†-¥½-¦‰¤-į-ùÉ-¹ì¾ຍ-®Èº ¹ö¸Î-û¾¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾-ມ
ີ ÁªÈ-Àຊ-¦º¤ ¹ìõ ¦¾ມ¦½®ñ®ê†--À¯ñ-¦½®ñ®-ªí, ¦È¸¦½®ñ®-ê†-¦‰¤-į-ùÉ-¢½-ÁΤ-¡¾-ªÈ¾¤Å -Áມ
ໍ່ -¦½®ñ®-ºñ© Áì½ ¦½®ñ®-À©óມ (-Àºš¸È¾-¦½®ñ®-ºñ©-¦¿-Àö¾) ¢½-ÁΤ-¡¾Ã©-ªÉº¤¡¾-ºñ© -À²ˆº-¦‰¤-ùÉ-®ñ©¾-¡öມ, ²½-Á-¡¡¾ ¹ìõ Îȸ
ໍ່ື , -æÈ-Àì¡êó-Àº¡½¦¾ ຍ¤¾, ¹ö¸Îɾ¦¿ñ¡ ¤¾Œºö¤¡¾-ªÉº¤ -Àຊ-ຊ
Áì½ ¥Õ¡¾¯½-êñ®-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾-æÈ-Àº¡½¦¾-©„¤¡È¾¸Àºš¸È¾ ¦½®ñ®-¦¿-Àö¾-«õ¡ªÉº¤-ª¾ມ¦½®ñ®-À©óມ;
29
¥. ¡¾¥Õ¡¾¯½êñ®;
²½ñ¡¤¾-Àº¡-½¦¾ ¹ìõ ຜ
ຸ້ ມິ ©ຊº®-ຄ
້ Ä©É-»ñ®-¡¾-ມºບϾຍùÉ-»ñ®ຜ
£º¤-¡¾-¯½-êñ®-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾-ªÉº¤-¥Õ©É¸ຍªö-Àº¤ -Áì½ ®ÒùÉ-ຜ
້ ºˆ-µõມį-¥Õ-Àºö¾-Àº¤. ¡¾¥Õ¡¾-¯½-êñ®-æÈ-Àº¡½¦¾-ªÉº¤¥Õ-ùÉ-¥½-Á¥É¤, êȼ¤-ªö¤ -Áì½ ¡¸ມ1/4 ¹ìõ 1/3 ¢º¤-ì¾ຍÀຊ-ມ¾À®œº¤ຊ
້ າຍມ
ື ;
¦. ¡¾ìö¤ê½®¼Àº¡½¦¾¢¾ºº¡;
ª¾ມ¹ìñ¡¡¾-Áìɸ-ທ
ຸ ກÅ -Àº¡½¦¾-ê†-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾-¦É¾¤-¢› -À²ˆº¦‰¤-į-ùÉ-²¾¡¦È¸-ºˆ µøÈ-꾤-º¡ ¹ìõ ²¾ຍÃ-¦¿ñ¡¤¾ ìɸ-Áìɸ-ÁªÈªÉº¤-®ñêô¡ -Áì½ ¯½ªò®ñ©-ª¾ມ¢˜ªº-¦‰¤-ºº¡-µøÈ-²¾¡¦È¸-®ðìò¹¾ຄ
ຸ້ ມ£º¤--Àº¡½¦¾-¢¾-ºº¡ ¢º¤-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾¢º¤-ªö;
©É¾-Àœº-Ã: ¡Èº-¥½-®ñêô¡-Àº¡½¦¾-À¢í¾¯›ມ²½ñ¡¤¾-ຄ
ຸ້ ມ£º¤Àº¡½¦¾-¢¾-ºº¡ ªÉº¤-¡¸©¡¾-£õ-ºó¡-Àꈺ-ສ
ຸ ດທ
້ າຍ¸È¾ ²¾¡¦È¸-ªÈ¾¤Å¢º¤-Àº¡½¦¾ -Áມ
ໍ່ -£ö®-«É¸-«õ¡ªÉº¤ ¹ìõ ®Ò?;
30
Á®®-ª¾ª½ì¾¤-®ñêô¡-Àº¡½¦¾-ºº¡
¸ñ, -À©õº,
¯ó ¢º¤º/¦
-Àì¡êó Áì½ ªö¸-ºñ¡້
¦º-ຫຍ
Àœº-Ã
້ º/¦
ຫຍ
ຜøÉ-ເຊນ
®Èº-¿-¦‰¤
®Èº-À¡ñ®-ມ
້ ¼
¥¿¸-¦½®ñ®
Ͼຍ-À¹©
01
02
03
04
05
06
07
08
31
ຍ. ¡¾¥ñ©¦‰¤Àº¡½¦¾¢¾ºº¡.
¹ìñ¤-¥¾¡-®ñêô¡-Àº¡½¦¾-À¢ö¾¯›ມÁìɸ ªÉº¤-Àºö¾-Àº¡½¦¾-æÈ-ຊອງ, ªò©ຊº¤, ¥È¾Îɾ-ຊº¤ -Áì½ ¥ñ©-¦‰¤-ùÉ-²¾¡¦È¸-ê†-¡È¼¸¢Éº¤;
-Àº¡½¦¾ “ìñ®” -Áì½ -Àº¡½¦¾-ê†-ມ
ີ Àœº-Ã-¦¿£ñ ªÉº¤-ມ
ີ î-¦½-Â-©¿-¦‰¤ À²ˆº-¦½©¸¡-Ã-¡¾-ªò©ª¾ມ, ¡¸©¡¾ -Áì½ »ñ®¯½¡ñ ®Ò-ùÉ-Àº¡½¦¾-ªö¡-À»ÈຍÀ¦ຍ-¹¾
ຍ, -î-¦½-Â-©¿-¦‰¤ªÉº¤-¢¼-ùÉ-¥½-Á¥É¤-®Èº-¦‰¤ (ຜ
້ »ñ®-Àº¡½¦¾-) -Àœº-Ã,
້ -¢º¤-Àº¡½¦¾;
¥¿¸-¦½®ñ®, -Àì¡êó -Áì½ ªö¸-ºñ¡¦º-¹ຍ
Á®®-¯›ມ ¦‰¤-Àº¡½¦¾-²¾ຍÃ-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾
¸ñ, -À©õº, ¯ó
¦‰¤º/¦ -
-Àì¡êó -Áì½
້
ªö¸-ºñ¡¦º-¹ຍ
¥¿¸-¦½®ñ® ¹ìõ
¥¿¸-ຊº¤
¦¿ñ¡¤¾ ¹ìõ
ຜ
້ »ñ®Àº¡½¦¾
ì¾ຍÀຊ
01
02
03
04
05
32
Á®®-¦‰¤-Àº¡½¦¾-꾤-į¦½ó
¸ñ, -À©õº, ¯ó ¦‰¤º/¦ -
-Àì¡êó -Áì½ ªö¸້
ºñ¡¦º-¹ຍ
¥¿¸-ຊº¤-Àº¡½¦¾
¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾»ñ®-Àº¡½¦¾
ì¾ຍÀຊ -Áì½
¯½-êñ®-¡¾¢º¤-į¦½ó
01
02
03
04
05
33
ການສ
້ າງສານວນ
ໍ່ ວໄປ
1. ຄວາມຮ
້ ທ
ໍ່ຶ ງê†-ມ
¦¿¸-Áມ
ຸ ໍ່ ມໜ
ໍ່ ນ-Àº¡½¦¾-ກ
ີ ¡¾-²ö¸²ñ-µÈ¾¤¦½Îò©-ÁÎÉ ¡È¼¸-¡ñ®-¸¼¡-¤¾-é-·¤, ®ñ¹¾-éໍ່ິ ¤¡¿-Àó-©¢›-µøÈ-Ã-¢½Î‡¤ ¹ìõ ບ
ຸ ¡£ö-é-·¤ -Àຊ
®¸¸ò¸ñ©-Á¹È¤-¡¾-À£ˆº-Ÿ-¸¼¡-¤¾.
34
2. ê†-ª˜¤
¡¾-¦É¾¤-¦¿¸-Á´È ¸¼¡-¤¾-·¤-ê†-¦¿£ñ-¢º¤-¸¼¡¤¾-¦¾ì½-®ñ. -Ã-À´ˆº-¯½ªò¸ñ©-Á°¡¾-¸¼¡¤¾-¦¿Àìñ©-Áìɸ -ÁªÈ-®Ò-êñ-¦É¾¤-¦¿¸-«õ-¸È¾ ¸¼¡¤¾-˜¨ñ¤-®Ò-êñ-¦¿-Àìñ©-Àꈺ.
¡¾-¦É¾¤-¦¿¸-Àº¡½¦¾-À¯ñ-¢ö¸-ªÒ-ì½¹¸È¾¤-¸¼¡-¤¾¥ðì½-¥º-Àº¡½¦¾-À¢í¾Œºº¡ -Áì½ ¸¼¡-¤¾-À¡ñ®-´É¼¦É¾¤-¦¿¸-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾-Ä¸É -Áì½ ´ñ-¦‰¤-°ö-¦½êɺ©¨-¡ö¤ªÒ-¸¼¡-¤¾-À¡ñ®-´É¼-»ñ¡¦¾ Àº¡½¦¾-ĸÉ-¨¾¸¾.
35
3. £÷-¯½-¹¨-©:
– -À¯ñ-®Èº-ºó¤-ºñ-§ñ©-À¥ -ùɡ¾-²ò¥¾ì½¾-ªö¡ìö¤¸¼¡-¤¾-¯½¥¿-¸ñ-¢º¤ -ÁªÈ-ì½-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾;
– ¯½¡º®¦È¸-À¢í¾-Ã-¸¼¡-¤¾-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾-£¸¾´-ìñ®¢º¤-§¾©;
– »ñ®-çÉ-ùɡ¾-£í£É¸¾-§º¡-¹¾-¢Ó-´ø-Ã-¦½-À²¾½Îɾ -Áì½ ¨¾¸-¾.
36
• 4. £¾©Ï¾¨-Ã-¡¾-¦É¾¤-¦¿¸.
+ ¦¿¸-ªÉº¤-¦Èº¤-Á¦¤-À«ò¤-²¾ì½-®ö©®¾©,
¦ò© -Áì½ Îɾ-ê†-ºñ-À¯ñ²œ«¾-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾;
+ -Àº¡½¦¾-¦¿¸-ªÉº¤-´ó-£÷£È¾ -Áì½ £÷£È¾ªÉº¤-¦½ÏÔ¦½-ÀÏó-¡ñ;
-+ Àº¡½¦¾-Ã-¦¿¸-ªÉº¤ ´ó-¡¾-²ö¸²ñ-¡ñ-µÈ¾¤¦½Îò©-ÁÎÉ-¿-¡ñ ¡È¼¸-¡ñ®-®ñ¹¾-é-·¤, À¹©¡¾-é-·¤ -Áì½ ªÉº¤-£ö®-«É¸-¦ö´®ø.
37
5. ¸òêó-¦É¾¤-¦¿¸:
+ ¡¾-¦ñ®-§Éº-Àº¡½¦¾-Ã-¦¿¸.
²¾¨¹ìñ¤-êɺ-»´-Àº¡½¦¾-Ä©É-µÈ¾¤-£ö®-«É¸Áìɸ ªÉº¤-©¿-Àó-¡¾-§ñ®§Éº-Àº¡½¦¾-Ã-¦¿¸À¯ñ-ì½®¼®-ª¾´-ì¿©ñ®-ºñ-ÁȺ;
-Á-æÈ-À»ñ©-ùÉ-Àº¡½¦¾-ÁªÈ-콦½-®ñ®£ö¤-ê†
-Áì½ »ñ®¯½¡ñ-¡¾-²ö¸²ñ-ì½¹¸È¾¤ -Àº¡½¦¾-濸-¦Èº¤-Á¦¤-Ä©É -Àœº-Ã, §ñ©-À¥ -Áì½
¦½©¸¡-ùɡ¾-§º¡-¹¾-¢Ó-´ø-Ã-À´ˆº-ªÉº¤¡¾.
38
+ ¡¾-§ñ®§Éº-ª¾´-ì¿©ñ®-À¸ì¾
¡¾-§ñ®-§Éº-ª¾´-ì¿©ñ®-À¸ì¾-Ͼ¨-£¸¾´-¸È¾ Àº¡½¦¾-é-´ó-¸ñ-À©õº-¯ó-ºº¡-¡Èº ªÉº¤§ñ®§Éº-¢›-Àêò¤, -Àº¡½¦¾-é-´ó-¸ñ-ê-À©-õº¯ó ºº¡-¦÷©-êɾ¨-§ñ®§Éº-ĸÉ-ì÷È´-¦÷©.
39
+¡¾-§ñ®§Éº-ª¾´-Àì¡êó-¢º¤-Àº¡½¦¾.
Ͼ¨-£¸¾´-¸È¾-Àº¡½¦¾-é-´ó-Àì¡êó-ɺ¨-¡¸È¾ÏøÈ-Á´È §ñ®§Éº-¢›-Àêò¤, -Àº¡½¦¾-é-´ó-Àì¡êóùȨ¡È¸¾-´øȧñ®§Éº--ĸÉ-¦÷©-êɾ¨, ¸òêó-š¦È¸¹ì¾¨-Á´È-Ïø-Ã§É -À²ˆº§ñ®-§Éº-Àº¡½¦¾-¦‰¤-ºº¡µøÈ-²¾¡¦È¸-®ñêô¡-Àº¡½¦¾-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾À§„: ¢Ó-ªö¡ìö¤, £¿-¦„¤, -Á¥É¤-¡¾........
40
+ ¡¾-§ñ®§Éº-Àº¡½¦¾-ª¾´-£¸¾´-¦¿£ñ-¢º¤Àº¡½¦¾ -Áì½ °øÉ-ÁªÈ¤-Àº¡½¦¾.
µøÈ-Ã-¦¿¸-·¤Å «É¾-´ó-Àº¡½¦¾-¹ì¾¨-¯½-À²©ê†-Áª¡-ªÈ¾¤-¡ñ -ªÉº¤-§ñ®§Éº-ª¾´-£¸¾´-¦¿-£ñ¢º¤-Àº¡½¦¾, -Àº¡½¦¾-é-´ó-£¸¾´-¦¿£ñ-¹ì¾¨ªÉº¤-§ñ®§Éº-¡Èº, -Àº¡½¦¾-é-´ó-£¸¾´-¦¿£ñ-ɺ¨ªÉº¤-§ñ®§Éº-ĸÉ-ª¾´-¹ìñ¤-À§„: ¦¿ñ¡¤¾-¾¨ö¡ìñ©«½´öªó, ¡½§¸¤-¦ô¡¦¾, -Á¢¸¤-¦½¹¸ñ-½À¢©, ²½-Á-¡¦ô¡¦¾-Á¢¸¤.
41
+ ¡¾-§ñ®§Éº-ª¾´-ªö¸-ºñ¡¦º.
¦ñ®-§Éº-Àº¡½¦¾-Ã-¦¿¸-ª¾´-ªö¸-ºñ¡¦º ξ¨-£¸¾´¸È¾-¦ñ®-§Éº-ª¾´-§ˆ-£ö ¹ìõ §ˆêɺ¤-«… -À§…¤Àœº-Ã-Àº¡½¦¾-À¸ûö¾-À«ò¤-À§„: ¡, ¢, £.......
¸òêó-š-çÉ-À²ˆº-§ñ®§Éº-Àº¡½¦¾-î-£¿-»Éº¤,
®ö©-쾨-¤¾-¢º¤-¹ì¾¨-¦¿ñ¡¤¾ Œ ºö¤¡¾.
42
+¡¾-§ñ®§Éº-ª¾´-¢½-®¸¸ñ©¡¾-À£ˆº-Ÿ-²ò¥¾ì½¾-¸¼¡-¤¾
¡¾-§ñ®§Éº-ª¾´-¢½-®¸¸ñ©¡¾-À£ˆº-Ÿ-²ò¥¾ì½¾¸¼¡-¤¾Ï¾¨-£¸¾´-¸È¾ §ñ®-§Éº-ª¾´-¢˜ªº -Ã-¡¾²ò¥¾ì½¾-ªö¡ìö¤-¸¼¡-¤¾-Àì†-´¥¾¡-¡¾¦½-ÀÎó. ¡¾ªö¡ìö¤-®ñ¹¾ -Áì½ ¡¾-¦½¹ì÷®-®ñ¹¾;
¸òêó-Ïø-çÉ-À²ˆº-§ñ®§Éº-Àº¡½¦¾-¸¼¡-¤¾ªÈ¾¤Å -À§„: ¡º¤-¯½§÷´, £½©ó, -Àº¡½¦¾-¡È¼¸-¡ñ®¡¾-¦É¾¤ª˜¤¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾;
43
+£¸-Àºö-¾Ã¥-æÈ
-Ã-À¸ì¾-§ñ®§Éº-Àº¡½¦¾-À¢í¾-Ã-¦¿¸-´ó-ÁªÈÀºö¾-Àº¡½¦¾-ÁªÈì½-¯½-À²©-ì½-·¤-¦½®ñ®À¢í¾-Ã-¦¿¸, ©ó-ê†-¦÷©-Á´È-¦½®ñ®-À©ó´, «É¾®Ò-´ó-¦½®ñ®-À©ó´-Àºö¾-¦½®ñ®-¦¿--Àö¾;
®ñ©¾-¸¼-¡¤¾-¹ì¾¨-¯ó (3 ¯ó, 5 ¯ó) -Á´È-ªÉº¤§ñ®§Éº-ĸÉ-¯ó-ê¿-ºò©, ®ñ©¾-®ö©-쾨-¤¾.
®ö©-¦½¹ì÷®-¸¼¡-¤¾-¹ì¾¨-¯ó (3 ¯ó) -Á´È§ñ®§Éº-ĸÉ-¯ó-¦÷©-êɾ¨.
44
6. ¡¾-¢¼-¦¿¸
-Á´È-¦½-ÀÎó-²¾¡¦È¸-ªÈ¾¤Å -Ã-¦¿¸-À§„: -Àœº-Ã,
¯½ìò´¾ £÷-½²¾-® -Áì½ ¥÷©-²ò-À¦©-¢º¤-Àº¡½¦¾-Ã-¦¿¸
+ ¡¾-Ͼ¨-Àì¡-î:
-À²ˆº-ùÉ-Àº¡½¦¾-Ã-¦¿¸-£ö¤-ê†, »ñ®¯½-¡ñ-®Ò-ùÉÀº¡½¦¾-ªö¡-À»È¨-À¦¨-¹¾¨, ¦½©¸¡-ùÉ-Á¡È-¡¾-§º¡-¹¾Àº¡½¦¾-¸Èº¤-ĸ-êñ-À¸ì¾;
¡¾-Ͼ¨-Àì¡-î-ªÉº¤-Ͼ¨-Àì¡-ùÉ-§ñ©-À¥, ¥½-Á¥É¤ Áì½ £ö®-«É¸;
-Àº¡½¦¾-Ã-¦¿¸-À«ò¤-¥½-´ó-¢½Î¾©-ɺ¨, -ùȨªÈ¾¤-¡ñ¡ð-ªÉº¤-Ͼ¨-Àì¡-æÈ-ÁªÈì½-î.
+ ¦¾ì½®¾-Àº¡½¦¾:
-Á´È-ª¾ª½ì¾¤-¢›®ñ§ó-ÁªÈ-콦½-®ñ®-Ã-¦¿¸-ÁÈ-Ã¦È À²ˆº-¦½©¸¡-ùÉ-Á¡È-¡¾-§º¡-¹¾ -Áì½ £÷É´-£º¤-Àº¡½¦¾.
45
Á®®-¦¾ì½®¾-Àº¡½¦¾
46
-Á®®-î-´É¸êɾ-¨¦¿¸
¦¿¸-Àì¡êó: .........................................................................................................
¦¿¸-šì¸´´ó: ......................................................................................................-î
¦¾ì½®¾-Àº¡½¦¾-´ó: ..............................................................................................-î
¦½²¾®-¢º¤-Àº¡½¦¾-Ã-¦¿¸: ................................................................................
……………………………………………………………………………………………
½£º¹ì¸¤-¸¼¤-¥ñ, ¸ñ-êó............. -À©õº ..................¯ó........
°øÉ-¦É¾¤-¦¿¸
쾨-À§ñ
¢¼-§ˆ -Áì½ ¾´¦½¡÷
47
48
49
1. ÌéÇàÓ¢º¤-Àº¡½¦¾-¦¿-Àö¾ (-À¡ñ®-»ñ¡¦¾)
Àº¡½¦¾-¦¿-Àö¾-ãÓŠÌ -Àº¡½¦¾-¦½®ñ®-ªí (¦½®ñ®-ê¿-ºò©)
ÅßÍèÍâÈêÓ
ãÓŠÌÓç콩ö¡-ºñ-ìգȾ-¢º¤- ƾ©-ê†-Óê£ï£È¾ -Áì½ ¡¿-Àó-©À¡ó©-¢›-Ã-¢½®¸¸ò¸ñ©-Á¹È¤-¡¾-À£ˆº-Ÿ¢º¤¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾, »¤¥ñ¡, »¤¤¾
Áì½ ®î¡£ö, Ó꣸¾ÓÏ¾Ç ©É¾¡¾âÓìÜÃ, À¦©«½¡ò©, ¸ñ©ê½½ê¿,
¸òê½Ç¾¦¾©, ¯½¹¸ñ©¦¾©... Ä©É¡¿ö©£î£È¾ Áì½
À¡ñ®»ñ¡¦¾Ä¸ÉµøȦ¾¤
(¦ø);
50
2. ¥î©²òÀ¦©¢º¤Àº¡½¦¾¦¿Àö¾ (À¡ñ®»ñ¡¦¾).
Àº¡½¦¾¦¿Àö¾ãÓŠÌÀº¡½¦¾ê†®ñ¥î¢ÓÓï¢È¾¸ÃÀ¹©¡¾ªÈ¾¤Å,
¯½¡ö©¡¾ê†À¡ó©¢›Ã ¯½¹¸ñ©¦¾©, ®ñ©¾Ï¾¡Ïí¥¾¡¡¾ºº¡Á»¤
¤¾, ¡¾¯½©ò©¦É¾¤ ¢º¤¯½ÆàÆíÌæ½ÃÏ ¯½¹¸ñ©¦¾©, ¡¾À£ˆº
Ÿ¢º¤¦¿ñ¡¤¾¤¾Œºö¤¡¾Ã©Î‡¤ Íõ ®î¡£öé·¤ê†ÓêƲ¦¼¤Ã¦ñ¤£öÓ
;Àº¡½¦¾¦¿Àö¾ (À¡ñ®»ñ¡¦¾) ãÓŠÌÀº¡½¦¾¦½®ñ®À£í¾, ¦½®ñ®À©óÓ
Áì½
ãÓŠÌ ¦½®ñ®ªí ¢º¤®ñ©¾Àº¡½¦¾, Óó ¦È¸¯½¡º®»ø®Á®®«õ¡ªÉº¤£ö®«É¸
Áì½ ÖàÇâÆèÌÁÜÃÏï‹ÓêÅéÈâÆèÌ(ºó¤ª¾Ó¦ò© Áì½ Îɾê†)áðì½óÍçÓêÀº¡½¦¾
¦½®ñ®ªíªÉº¤Àºö¾Àº¡½¦¾¦½®ñ®ºñ©¦¿Àö¾ªº®¦½Îº¤Ã¹ÉÁ¡È¡¾£í£É¸¾
«õ¡ªÉº¤ª¾Óì½®¼®¡¾¹É¾Ó¿Ä¯Æº¢¾Ç Áì½ Á졯ȼ;Àº¡½¦¾
ªÉºÃãÓŠÌìñ©Âî‹Ó£º¤ì¸Ó¦øÀ¯ñÀº¡½²¾®, ĩɯö¡¯ñ¡»ñ¡¦¾Ä¸É
À²ˆº»ñ®åƋùÉÁ¡È¡¾ £í£É¸¾......
51
¡.
ꆪ˜¤¢º¤¸¼¡¤¾¦¿Àö¾Àº¡½¦¾.
¸¼¡¤¾¦¿Àö¾Àº¡½¦¾ãӊ̸¼¡¤¾Î‡¤ê†µøÈá¾
£î‹Ó£º¤¢º¤ìñ©;¸¼¡¤¾¦¿Àö¾Àº¡½¦¾ÁÓŠÌ £î‹Ó£º¤
Óç콩ö¡ºñìգȾ¢º¤Æ¾©;ãӊ̸¼¡¸òƾ¦½À²¾½Î‡¤ ê†
ÓêÀ¯í¾Ï¾Ç Áì½ êò©¦½©óóì½®ö®¡¾¥ñ©ª˜¤ÁªÈ¦ø¡¾¤»º©
êɺ¤«…;Óê®ö©®¾©Îɾꆻñ®ÃÆ‹ Áì½ ªº®¦½Îº¤£¸¾Ó»¼¡
»Éº¤ªÉº¤¡¾¢º¤¦ñ¤£öÓ.
52
¢. £îÌìñ¡¦½½
£îÌìñ¡¦½½¡¾âÓìÜÃ: Àº¡½¦¾¦¿Àö¾Óê¢ÓÓø¢È¾¸¦¾ê¾¤©É¾¡¾âÓìÜÃ
µÈ¾¤¹ì¸¤¹ì¾Ç . ©„¤˜, êñ¤£öÓÆíÌÆèÌ,¡¿º¿¾©Ä©É¿ÃÆ‹Àº¡½¦¾¦¿Àö¾
À¯ñÀ£ˆº¤ÓìÀ²ˆº¯ö¡¯Éº¤º¿¾©¢º¤Æ öÆèªö.µøÈï½Àê©Î‡¤ê†ó²ñ¡¿²¾, ²ñ¡˜Ä©É¿
åÆÉÀº¡½¦¾¦¿Àö¾ À²ˆº¯ö¡¯Éº¤¦ò© Ïí¯½Â¹Ç©¢º¤¯½ÆàÆíÌÏº¡Á»¤¤¾.
Ç‹ºÁ¸˜ ¸¼¡¤¾¦¿Àö¾Àº¡½¦¾ ¥…¤«õÀºö¾ÂîÌìñ¡¦½½¡¾âÓëÜÃÀ¯ñ
ÂîÌìñ¡¦½½¢º¤ÆíÌÆè̵Ⱦ¤¥½Á¥É¤;
ÂîÌìñ¡¦½½£¸¾Óìñ®: Àº¡½¦¾¦¿Àö¾¯½¡º®©É¸Ç ¢ÓÓø¢È¾¸
¦¾ê†£¸¾Óìñ®µÈ¾¤¹ì¸¤¹ì¾Ç, «É¾¸È¾Àº¡½¦¾¹¾¡«õ¡À¦Çìñ®
¥½¿ÏíÌÀ¦Ç¹¾ÇÀ«ò¤¦ò©Ïí̯½Â¹Ç©¢º¤Æ¾©;
£îÌìñ¡¦½½Àªñ¡ò¡¸òê½Ç¾¦¾©: ¸¼¡¤¾¦¿Àö¾Àº¡½¦¾ªÉº¤
¯½ªò®ñ©ª¾Óêò©ê¾¤ ¸òê½Ç¾¦¾©, ¿Àºö¾Àªñ¡ò¡¸òê½Ç¾¦¾© À¢í¾Ã¡¾
²ñ©ê½¾¸¼¡¤¾¦¿Àö¾Àº¡½¦¾¢º¤Æ¾©Ã¹Éêñ¡ñ®¦½Äϯñ©Äî®ñ;
ËîÀ Å ¯½À²©Àº¡½¦¾ªÉº¤¿ÃÆ‹Àªñ¡ò¡¸òê½Ç¾¦¾©À¢í¾Ã
¡¾¯ö¡¯ñ¡»ñ¡¦¾Ã¹ÉÀϾ½¦öÓ.
53
3. ³ö¤Àº¡½¦¾
ÌéÇàÓ³ö¤Àº¡½¦¾¦¿Àö¾. ³ö¤Àº¡½¦¾¦¿Àö¾ãÓŠÌËèÃÚíÈâÜÀßÅàÌꆡ¿Àó©À¡ó©¢›Ã¢½®¸¸ò¸ñ© Á¹È¤¡¾À£ˆºÄ¹¸ ¢º¤¦¿ñ¡¤¾Œ ºö¤¡¾Ã©Î‡¤,
ºö¤¡¾-
¥ñ©ª˜ÃÓßØàÆíÌ, ºö¤¡¾¥ñ©ª˜¤¦ñ¤£öÓ, ÍîÀÂíÌ, £º®£ö¸, ¸ö¤ªßÀîÌ... Ó꣸¾ÓϾÇ
꾤©É¾¡¾âÓìÜÃ, À¦©«½¡ò©, ¸ò꽨¾¦¾©...
Ä©ÉÈÏŠ¾¡¾Àìõº¡À³˜ Áìɸ-
¿À¢í¾¯ö¡¯ñ¡ »ñ¡¦¾Ä¸É¦ø¦¿Àö¾Ã©Î‡¤ê†ÁȺ.
54
ກ. ³ö¤Àº¡½¦¾¦¿Àö¾Á¹È¤§¾©: Á´Èêñ¤Ïö©Àº¡½¦¾¦¿Àö¾Á¹È¤§¾© ꆡ¿Àó©À¡ó© ¢›Ã
¢½®¸¸ò¸ñ© Á¹È¤¡¾À£ˆºÄ¹¸¢º¤¦¿ñ¡¤¾Œºö¤ ¡¾
²ñ¡Œìñ©, ºö¤¡¾¥ñ©ª˜¤¦ñ¤£ö´, ®÷¡£ö... ©¨®Ò¥¿Á¡¸ñ,
À¸ì¾, º÷¯½¡º°øÉÁªÈ¤Àº¡½¦¾ À§…¤Ä©É°È¾¡¾Àìõº¡À³˜
Áì½ ¿À¢öû¾¯ö¡¯ñ¡ »ñ¡¦¾Ä¸É®ñ©¾¦ø¦¿Àö¾;
55
ຂ. ³ö¤Àº¡½¦¾¦¿Àö¾¢º¤¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾:
®ñ©¾¡½§¸¤, £½½¡¿´½¡¾, ºö¤¡¾ê¼®Àꉾ
Á´ÈÀº¡½¦¾êñ¤Ïö©ê†¡¿Àó©À¡ó©Ã¡¾À£ˆºÄ¹¸¢º¤¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾, ¡ö´¡º¤ê†´ó £¸¾´Ï¾¨ ¹ì¾¨©É¾, À§…¤
ĩɰȾ¡¾Àìõº¡À³˜ Áì½ ¿À¢í¾¯ö¡¯ñ¡»ñ¡¦¾Ä¸É¦ø¦¿Àö¾ ¢º¤ ¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾;
56
– À¤ˆºÄ¢¦É¾¤ª˜¤³ö¤Àº¡½¦¾¢º¤¦¿ñ¡¤¾ Œ ºö¤¡¾´ó©„¤š:
•
•
•
•
´óÀº¡½¦¾¦É¾¤ª˜¤¦¿ñ¡¤¾ºö¤¡¾, ¡¿ö©¥½Á¥É¤ê†ª˜¤²¾ì½®ö©®¾©, ¦ò©, ÎÉ¾ê† Áì½
£¤¯½ ¡º®¡¾¥ñ©ª˜¤¢º¤¦¿ñ¡¤¾ Œ ºö¤¡¾©„¤¡È¾¸À§„:
¡ö©Ï¾¨, ©¿ìñ©, ¢Óªö¡ìö¤, ¢Ó¡¿ö© Áì½ Àº¡½¦¾ ºˆÅ;
´ó¡¾À¤òÀ¯ñÀº¡½ì¾© (¡¾À¤ò¢˜ I) ´ò¦ò©²ö¸²ñ
©¨¡ö¤¡ñ®¡½§¸¤¡¾À¤ò Áì½ ê½¾£¾Á¹È¤ìñ©;
´ó²¾¡¦¸ÈÍõ²½ñ¡¤¾»ñ®°ò©§º®¸¼¡¤¾¥ñ©ª˜¤ Áì½ ²½ñ¡¤¾;
´ó²¾¡¦È¸®ñêô¡Àº¡½¦¾À¯ñÀº¡½ì¾©
Á콴󪾯½êñ®¦½À²¾½.
57
• ¡¾À¡ñ®»ñ¡¦¾Àº¡½¦¾: Á´È¡¾À¡ñ®Œ»ñ®Àº¡½¦¾¢º¤®ñ©¾¡ö´¡º¤, ²½Á¡¡¾ Áì½
Îȸ¨¤¾, Àìõº¡À³˜Àºö¾Àº¡½¦¾ ꆴó£÷£È¾«¾¸º
Áì½ ¨¾¸¾ À²ˆº´º®À¢í¾¦ø À¡ñ®´É¼¢º¤
ìñ©«½®¾.
58
–
¹Éº¤À¡ñ®´É¼¢º¤®ñ©¾¦¿ñ¡¤¾ Œ ºö¤¡¾´ó©„¤š:
•
•
•
•
•
êɺ»´ Áì½ À¡ñ®®ñ©¾¦¿¸Àº¡½¦¾¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾¡¾À£ˆºÄ¹¸¢º¤®ñ©¾ ¡ö´¡º¤, ²½Á¡¡¾ Áì½ Îȸ¨¤¾Ã¦¿ñ¡¤¾ Œ ºö¤¡¾¢º¤ªö;
¸¾¤Á°¡¾êɺ»´ Áì½ À¡ñ®»ñ¡¦¾¦¿¸Àº¡½¦¾Ã¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾¢º¤ªö;
¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Á°¡¾êɺ»´À¡ñ®»ñ¡¦¾¦¿¸Àº¡½¦¾ª¾´Á°¡¾ê†Ä©É¸¾¤ºº¡;
¢œ¡ñ®®ñ©¾¦¿¸Àº¡½¦¾ê†´ó£÷£È¾¨¾¸¾ Áì½ «¾¸ºÀ²ˆº´º®À¢í¾¦øÀ¡ñ®´É¼ ¢º¤ìñ©«½®¾;
¥ñ©ª˜¤¦½ÍЮ«º©«º®ö©»¼¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾¡¾êɺ»´ Áì½
À¡ñ®»ñ¡¦¾Àº¡½¦¾.
59
4. ¡¾Ä¥ÉÁຈ¡Àº¡½¦¾Ã¹Éº¤À¡ñບມ ຽນເອກະສານ
¡. ¢¼¯½¹¸ñ©¡öມ¡º¤¡¿Àó©³ö¤ Áì½ ¯½¹¸ñ©³ö¤;
¯½¹¸ñ©¡ö´¡º¤¡¿Àó©³ö¤ :
- ຊº¡»øÉ¥½Á¥É¤¸ñÀ©õº¯óÀìš´ªí¦¿Àìñ©¡¾À£ˆºÄ¹¸¢º¤¡¾¡¿Àó©³ö¤ (¸ñ À©õº ¯ó
¦É¾¤ª˜¤ Áì½ ¸ñ À©õº ¯ó ຍ
ຸ ®Àìó¡¡¾À£ˆºÄ¹¸)
- ²¾ì½®ö©®¾©, ¦ò© Áì½ Îɾê†Ã¡¾À£ˆºÄ¹¸;
- £¤»È¾¤ Áì½ Â£¤¯½¡º®¡¾¥ñ©ª˜¤, ¡¾¯È¼Á¯¤ÃÁªÈì½Àꈺ, ¸ñÀ©õº¯ó;
- À¤ˆºÄ¢ Áì½ À¹©ຜᾦɾ¤ª˜¤ Íõ ຍ
ຸ ®Àì󡦿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾;
- ¦½²¾®¡¾¥ñ©ª˜¤¸¼¡¤¾¦¾ì½®ñ¢º¤¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾ Áì½ ºˆÅ.
60
+ ¯½¹¸ñ©³ö¤.
1. Àº¡½¦¾ê†Ä©ÉÀºö¾ºº¡Ã¥ÉÁຍ¡, ¦ñ®ຊɺ Áì½ ¦É¾¤¦¿¸ມ
ີ
Àꉾé¹Ò, ມñ©, ÁªÈ¯óé¹¾¯óé, Àº¡½¦¾¢º¤¡öມ¡º¤
ມº®Àº¡½¦¾,
ຜ
¡¾ê¿ì¾ຍÀº¡½¦¾ÃÄìຍ½ຜ
້ ມº®,
ໍ່ ¾ມ¾ມ
ີ ¥¿¸Àê‰¾Ã©ì½ ©ñ®£¸¾ມ¦öມ®ø¢º¤³ö¤£õÁ¸Ã©;
2. ®ñ©¾®ö©®ñêô¡¡¾ມº®Àº¡½¦¾,
¡¾ê¿ì¾ຍÀº¡½¦¾ÃÁªÈ
ì½Àꈺ. («É¾ມó);
3. ¦¾ì½®¾¦¿¸ («າÉມ
ີ );
4. ªö¸Àì¡ Áì½ ¦½«òªòÀº¡½¦¾Ãນປະຈ
ຸ ບນມ
ີ Àꉾé.
61
£. ¡¾ÏøÃຊ
້ ິ ວີທການ À²ˆºÄ¥ÉÁຍ¡ Áì½ ¦ñ®ຊ ºÀº¡½¦¾;
+ £¤»È¾¤¡¾¥ñ©ª˜¤ŒÀ¸ì¾: ¡ÈººˆÏö©ªÉº¤Ã¥ÉÁຍ¡Àº¡½¦¾Ã³ö¤Ä¯ª¾ມÁªÈ콡ö
ມ ¡º¤¥ñ©ª˜¤, Íñ¤¥¾¡˜¥ˆ¤¥ñ©Ä¯ª¾ມÀ¸ì¾. ິ ວີທການšÀ£óຍÏøໃຊ æ¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾ê†
£¤»È¾¤¡¾¥ñ©ª˜¤£ö¤ê† (®Ò¯È¼Á¯¤);
+ À¸ì¾ŒÂ£¤»È¾¤¡¾¥ñ©ª˜¤: ¡ÈººˆÁຍ¡Àº¡½¦¾Ã³ö¤Ä¯ª¾ມÀ¸ì¾, Íñ¤¥¾¡˜ Áຍ¡
įª¾ມ£¤»È¾¤¡¾¥ñ©ª˜¤. ິ ວີທການນ ê†À£óຍໝນໃຊ æ¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾ê†Â£¤»È¾¤¡¾ ¥ñ©ª˜¤ມ
ີ ¡¾¯È¼Á¯¤À윺ຍŮңö¤ê†;
+ ¢½ÁΤ¡¾À£ˆºÄ¹¸ŒÀ¸ì¾:¡ÈººˆÁ¨¡Àº¡½¦¾Ã³ö¤ª¾ມ¢½ÁΤ¡¾ À£óຍ
À£ˆºÄ¹¸Íñ¤¥¾¡˜¥ˆ¤Áຍ¡Ä¯ª¾ມÀ¸ì¾. ¡¾Áຍ¡Àº¡½¦¾ª¾ມວ
ິ ີທš ມñ¦Èº¤Á¦¤Ä©É
ທ
ຸ ¡©É¾¡¾À£ˆºÄ¹¸¢º¤¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾¡¿Àó©³ö¤, À£óຍໝນໃຊ À²ˆºÃ¥ÉÁ
ຍ¡Àº¡½¦¾ ¢º¤¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾ê†ຢ
ຸ ©¡¾À£ˆºÄ¹¸ Áì½ ¦¿ñ¡ ¤¾Œºö¤¡¾ê†
ໂຄງ»È¾¤¡¾¥ñ©ª˜¤®Ò¥½Á¥É¤, ີມ¡¾¯È¼Á¯¤À윺ຍÅ;
ແບບÀ¸ì¾Œ¢½ÁÎȤ¡¾À£ˆºÄ¹¸: ¡ÈººˆÁຍ¡Àº¡½¦¾Ã³ö¤ª¾ມÀ¸ì¾, Íñ¤¥¾¡˜
¥ˆ¤Áຍ¡Àº¡½¦¾Ä¯ª¾ມ¢½ÁÎȤ¡¾À£ˆºÄ¹¸.
62
¡¾¡¿ö©ຄ
ຸ £È¾Àº¡½¦¾
£¸¾Ó»øÉ-ꉸ-į, -Àœº-Ã-콩ñ®-£¾©Ï¾Ç .
1.1. £¸¾Ó-»øÉ-ꉸ-į -:
¡¾-¡¿ö©-£îÌ-£È¾-Àº¡½-¦¾-ãÓŠÌ¡¾-£í-£¸É¾-À²ˆº¡¿ö©-Äì-ǽ-À¸ì¾-ê†-ªÉº¤¡¾-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾-Àº¡½-¦¾ÁªÈ-ì½-¯½-À²-©.
63
1.2. -Àœº-Ã-콩ñ®-£¾©Ï¾Ç :
Œ £í-£¸É¾-À²ˆº-¡¿-ÁÎÉ-Àœº-Ã-Íñ¡¡¾, Ó¾©-«¾-Ã-¡¾¡¿ö©-£î-£È¾-Àº¡½-¦¾-¡Ò-£õ-®ñ©¾-¸òêó-¡¾-ꆪɺ¤¡¾-£í-£¸É¾-£î-£È¾-Àº¡½-¦¾-Ã-ªö¸-¥ò¤.
Œ ¡¿ö©-£î-£È¾-Äì-ǽ-À¸ì¾-»ñ¡¦¾-Àº¡½-¦¾-ÁªÈ-콯½-À²©-ê†-À¡ó©-¢œ-Ã-¡¾-À£ˆº-Ÿ-¢º¤-¦¿ñ¡¤¾ Œ ºö¤¡¾.
Œ -Àìõº¡-À³˜-Àº¡½-¦¾-À²ˆº-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾-ĸÉ-µÈ¾¤«¾¸º.
Œ £í-£¸É¾, ¦É¾¤-ª¾-ª½ì¾¤-ªö¸-Á®®-Ã-¡¾-¡¿ö©-£î£È¾.
Œ ¥ñ©ª˜¤¸¼¡-¤¾-¡¸©-¡¾, ê¿-ì¾ÇÀº¡½-¦¾-ê†Ïö©£î£È¾-¿-ÃÆ‹.
64
• Íñ¡¡¾-꾤-©É¾-¡¾-âÓìÜÃ
£÷-£È¾-Àº¡½-¦¾-ê†-Ä©É-²ò¥¾ì½¾-Á´È-Àº¡½-¦¾-ê†-´ó-£÷£È¾-ª¾´-Á¸-꾤-¢º¤-²ñ¡-¯½§¾§ö-¯½ªò¸ñ©-쾸, -Á´È-Àº¡½-¦¾»ñ®-çÉ-¯½§¾§ö-»ñ®-çÉ-²¾ì½¡ò©-¯½ªò¸ñ©-¢º¤-²ñ¡.
ªö¸-µÈ¾¤ : ´½ªò 9 ( ¦½-ÄÏ V ) ¢º¤-£½½-®ðìò¹¾-¤¾-¦ø¡¾¤-²ñ¡-¡È¼¸-¡ñ®-¸ñ©ê½½-ê¿-Ã-Äì-¨½-ÃÏÈ ¸ñ-êó 01 / 10 / 1994.
Œ ´½ªò 7 ( ¦½-ÄÏ V ) ¢º¤-£½½-®ðìò¹¾-¤¾-¦ø-¡¾¤-²ñ¡-¡È¼¸¡ñ®-²ñ©ê½¾-§ñ®²½¨¾¡º-´½÷© ¸ñ-êó 03 / 9 / 1994.
65
• Íñ¡¡¾-¯½¹¸ñ©¦¾©.
£í-£¸É¾-À®†-¤£¸¾´-À¯ñ-´¾-¢º¤-¯½¹¸ñ©¦¾©-ÁªÈ-¯ó 꿺ò©-ê†-´ó-Àº¡½¦¾-¥ö-»º©-¯ó ¦÷©-êɾ¨ ( ³ö¤ê†-¥½-¡¿ö©£÷-£È¾-Àº¡½-¦¾-´ó-Àº¡½-¦¾-ÁªÈ-¯ó-é-»º©-¯ó-é ).
ªö¸µÈ¾¤ -: Œ ¦¿¸-§ó¸½-¯½¹¸ñ©-²½ñ¡¤¾.
Œ ¦¿¸-²½ñ¡¤¾-ê†-´ó-£÷-¤¾´-£¸¾´-©ó-ªÒ-§¾©ªÒ-¡¾-¯½ªò¸ñ©-쾸.
• Íñ¡¡¾-¦ñ¤-ì¸Ó -Áì½ »º®-©É¾.
- À¸ì¾-¡¿ö©-£÷-£È¾-Àº¡½-¦¾-ªÉº¤-À®†-¤£÷-£È¾ÁªÈ-ì½-©É¾-¢º¤-Àº¡½-¦¾ -Áì½ ¦¾¨-¡¾-²ö¸²ñ-¢º¤-®ñ©¾£÷-£È¾-©„¤-¡È¾¸.
66
+ ¸òêó-¡¾-¥ñ©-ì½®ö®.
¡¾-¿-çÉ-¸òêó-¡¾-¥ñ©-ì½®ö®-§¸È¨-ùÉ-²¸¡À»ö¾-À¹ñ-Ä©É-£¸¾´Ï¾¨, £¸¾´-¦¿£ñ-¢º¤-¡¾-¿²¸¡-À»ö¾-¡Ò-£õ-£÷-£È¾-Àº¡½-¦¾-³ö¤¦¿-Àö¾ê†-²¸¡-À»ö¾-¡¿ö©-£÷-£È¾-ªÒ-¡ñ®-³ö¤-Àº¡½¦¾-Á¹È¤-§¾©, ªÒ-¡ñ®-¸¼¡-¤¾-£í-£¸É¾-¯½¹¸ñ©
¦¾©-¢º¤-®ñ©¾-¦¿-ñ¡-¤¾-ìñ©-ÁªÈ-ì½-¢˜.
+ ¸òêó-¡¾-Ã¥É-ÁÇ¡-²¾ì½-®ö©-®¾©.
ÁªÈ-ì½-¦¿ñ¡-¤¾-ì¸É-ÁªÈ-´ó-²¾ì½-®ö©-®¾©,
Îɾê†-µÈ¾¤-콺¼©. ®ñ©¾-¦¿ñ¡-¤¾-ê†-´ó-ꆪ˜¤²¾ì½-®ö©-®¾©-¦ø¤-Ã-¡ö¤¥ñ¡-ìñ©-¥½-´ó²¾ì½-®ö©-®¾©Îɾê†-¦¿£ñ.
67
• ¸òêó-¡¾-꾤-©É¾-¢Ó-ÓïÌ-¢È¾¸¦¾.
£÷-£È¾Àº¡½-¦¾-¢º¤-³ö¤ê†-¥½-¡¿ö©-Á´È-£÷£È¾-¢Ó-´ø-¢È¾¸¦¾-ê†-Àº¡½-¦¾-©„¤-¡È¾¸-¥½-¿´¾Ã¹É-ñ¡-£í-£¸É¾. Àº¡½-¦¾-¥½-´ó-£÷-£È¾-À´ˆºÀ¸ì¾-Àº¡½-¦¾-©„¤-¡È¾¸-¿-´¾-®ñ©¾-¢Ó-´ø¢È¾¸¦¾-ê†-§ñ©-À¥-ùÉ-°øÉ-¿-çÉ.
• ¸òêó-¡¾-¢Ó-ÓïÌÀº¡½-¦¾-À¡‰¾
¸òêó-¡¾-š¯½¡º®-¦¸È-Ã-¡¾-¦É¾¤-«¾-¢Ó-´ø-¢º¤¯½¹¸ñ©¦¾©. ¸òêó-¡¾-¢Ó-´ø-Àº¡½-¦¾-À¡‰¾-¿Ã§É-À²ˆº-Ã¥É-Á¨¡-£÷-£È¾-¢Ó-´ø-À¡‰¾-¢º¤-Àº¡½¦¾-éΈ¤ Íõ ¡÷È´-Àº¡½-¦¾-éΈ¤-À²ˆº-¡¿ö©-£÷-£È¾Àº¡½-¦¾-ùÉ-Àö´.
ªö¸-µÈ¾¤ : -Àº¡½-¦¾-¡ºÈ¯ó 1975
68
®ñ©¾-´¾©-«¾-¡¿ö©-£÷-£È¾Àº¡½-¦¾.
*Ó¾©-«¾-£¸¾ÓϾÇ-Àœº-Ã-Àº¡½¦¾-.
-Àº¡½-¦¾-´ó-Àœº-Ã-¦Èº¤-Á¦¤-²¾ì½-®ö©-®¾©, Îɾê†-¢º¤-¦¿ñ¡-¤¾, ®÷-¡£ö-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾-´º®Ï¾¨-Á´È-Àº¡½-¦¾-ê†-´ó-£÷£È¾-¦ø¤. ¿-çÉ-´¾©-«¾-š¡¿ö©-£÷-£È¾-Àº¡½-¦¾-¢º¤-¡½§¸¤ªÉº¤-À¢í¾-Ã¥-²¾ì½-®ö©-®¾©, ¢º®-À¢©-¦ò©-¢º¤-¡½§¸¤-˜.
ªö¸-µÈ¾¤ : ¢Ó-ªö¡ìö¤-¢º¤-ìñ©«½´öªó.
69
* ´¾©«¾ºö¤-¡¾-°øÉÁªÈ¤-Àº¡½-¦¾.
* ¡ò©¥½-¡¿ : ñ¡-±ô¡-ºö®»ö´-¦öê½¾-ºö¤-¡¾ ( §ˆ-¡¾-¥ñ©-ª˜¤ ) -Áì½ °øÉ-ÁªÈ¤-Àº¡½-¦¾,
´ó-²¾¡
¦¸È-é-Á©È-¦‰¤-Àº¡½-¦¾-À¢í¾-¦¿ñ¡-¤¾ Œ ºö¤-¡¾-¢º¤-ªö ( ¨ö¡-ªö¸-µÈ¾¤ -Áì½ º½êò®¾¨
).
* °øÉ-ÁªÈ¤-Á®È¤-ºº¡-À¯ñ 03 ¡÷È´-Àº¡½-¦¾-©„¤-š :
Œ °øÉ-ÁªÈ¤-Á´È-¦¿ñ¡-¤¾ Œ ºö¤-¡¾ ¢º¤-ªö-Àº¤-¯½¡¾©-çÉ-®ñ©¾-Àº¡½-¦¾-À²ˆº¯½ªò®ñ©-²¾ì½-®ö©-®¾©, ¢º®-À¢©-¦ò©-¢º¤-ªö.
Œ °øÉ-ÁªÈ¤-Àº¡½-¦¾-Á´È-®ñ©¾-¦¿ñ¡-¤¾ Œ ºö¤-¡¾-ªÈ¾¤Å ¦‰¤-À¢í¾.
Œ -Àº¡½-¦¾-®ñ©¾-ªÈ¾¤-¯½-Àê©, ®ñ©¾-ºö¤-¡¾-¥ñ©-ª˜¤-¦¾¡ö-¦‰¤-À¢í¾.
-Ã-®ñ©¾-¡÷È´-Á´È-®ñ©¾-¦¿ñ¡-¤¾ Œ ºö¤-¡¾-ªÈ¾¤Å-¦‰¤-À¢í¾-Ä©É-Á®È¤-ºº¡-À¯ñ-®ñ©¾Ï¸©-Àº¡½-¦¾-£õ :
. -Àº¡½-¦¾-®ñ©¾-¦¿ñ¡-¤¾-¢˜-Àêò¤.
. -Àº¡½-¦¾-ê†-®ñ©¾-¦¿ñ¡-¤¾-¢˜-ì÷È´-¦‰¤-¢œ-À²ˆº-쾨-¤¾-, ¢ð-£¿-À¹ñ, ¢ð-êò©-§š¿...
. -Àº¡½-¦¾-¢º¤-®ñ©¾-¡½§¸¤, ¢½-ÁΤ¡¾.
. -Àº¡½-¦¾-¢º¤-®ñ©¾-Á¢-¸¤.
. -Àº¡½-¦¾-¢º¤-®ñ©¾-¥ñ©-ª˜¤ ¡¾-À´õº¤ Œ ¦ñ¤£ö´ ¦‰¤--À¢í¾ ( §¾¸Ï÷È´, -¡¿´½-®¾, Á´È¨ò¤, -Á¸-쾸-¦É¾¤§¾© ).
. -Àº¡½-¦¾-¢º¤-¯½§¾§ö-¦‰¤-¢œ-À²ˆº-¦½-ÀÎó, ¢ð-£¸¾´-À¯ñ-ê¿. -Àº¡½-¦¾-ê†-¦¿ñ¡-¤¾ Œ
ºö¤-¡¾
¯½¡¾©Ã§É-Á´È-Àº¡½-¦¾-ê†-´ó-£÷-£È¾-¦ø¤-ê†-¦÷©, ²Éº´-˜-ªÉº¤-¦ö´-ê¼®- ì½¹¸È¾¤- ÀœºÃ-¡ñ®-ºö¤-¡¾-°øÉ70
ÁªÈ¤-Àº¡½-¦¾.
*Ó¾©-«¾-£¸¾ÓϾǦ-¿ñ¡-¤¾-¡öÓ¡º¤-¡¿-Àó©³ö¤.
¦¿ñ¡-¤¾ Œ ºö¤-¡¾-¥ñ©ª˜¤---é-Á¹È¤-´ó-²¾ì½-®ö©®¾©-¦ø¤, -Á¹È¤-´ó-£¸¾´-¦¿£ñ, -Àº¡½-¦¾-¦¿ñ¡-¤¾ Œ
ºö¤-¡¾-©„¤-¡È¾¸-Á¹È¤-´ó-£÷-£È¾-¦ø¤. ¡÷È´-Àº¡½-¦¾ê†-¦¿ñ¡-¤¾ Œ ºö¤-¡¾-ªö-Ä©É-¯½¡¾©-çÉ-áò©¥½¡¾-À£ˆº-Ÿ-¢º¤-¦¿ñ¡-¤¾-ªö-Àº¤-Á´È-´ó-²¾ì½®ö©-®¾©-¨…¤-ùȨ, ¦¿£ñ-Ã-¡¾-£í-£¸É¾-®ñ©¾Á¸ê¾¤-½-¨®¾¨-¢º¤²ñ¡ Œ ìñ©.¿-çÉ-´¾©-«¾-š©ó-ꆦ÷©-Á´È -¿-çÉ-Ã-¡¾-¡¿ö©-£÷-£È¾-Àº¡½-¦¾-ì½®º®À¡‰¾, ¡ºÈ¯ó 1975.
71
* ´¾©-«¾-¡¾-¦½êɺ-£õ-¢È¾¸¦¾-Ã-Àº¡½-¦¾.
ª¾´-¯ö¡¡½ªò-Áìɸ-´ó 02 ¯½-À²© : ¯½-À²©-Àº¡½-¦¾-´ó-¢Ó-´ø¢È¾¸¦¾-¦½êɺ-£õêñ¤Ïö© -Áì½ ¯½-À²©-Àº¡½-¦¾-´ó-¢Ó-´ø-¢È¾¸¦¾¦½êºÉ£õ-¨Éº-¡¾-¦ñ¤ì¸´¢Ó-´ø-¢È¾¸¦¾-ÁªÈ-®ñ©¾-Àº¡½¦¾-ºˆ.
. ¯½-À²©Îˆ¤ : ¨Éº-£¸¾´-»¼¡-»Éº¤-ªÉº¤¡¾-¢º¤-¡¾-À£ˆº-Ÿ-£÷É´£º¤-Àº¡½-¦¾-Ä©É-ºñ©-ºº¡-´¾ ( photo ) -À¯ñ-;¨-Àº¡½-¦¾-À²ˆº-¦‰¤Ã¹É-¡ö´-¡º¤, ²½-Á-¡¡¾.
. ¯½-À²©-¦º¤ : ¦½-Á©¤-ºº¡-µøÈ-®ñ©¾-Àº¡½-¦¾-£õ-®ö©-쾨-¤¾, Á°-¡¾....
ªö¸-µÈ¾¤ : ³ö¤-Àº¡½-¦¾-¡½§¸¤-¡ñ®-³ö¤-Àº¡½-¦¾-®ñ©¾-¡ö´-¢œ¡ñ®-¡½§¸¤.
* Ó¾©-«¾-À¸ì¾ -Áì½ ¦½«¾-ê†-¡¿-Àó-©-Àº¡½-¦¾.
Œ -À¸ì¾  ºó-¤ª¾´-Äì-¨½-¯½¹¸ñ©¦¾©-¢º¤-Àº¡½-¦¾.
Œ ¦½«¾-ê†-¡¿-Àó-©-Àº¡½-¦¾  ²¸¡-À»ö¾-ªÉº¤-Àºö¾-Ã¥-æÈÀ«ó¤®ñ©¾-¦½«¾-ê†-À£ó¨-´ó-À¹©¡¾¦¿£ñ.
72
*Ó¾©-«¾-콩ñ®-¦¿-Àìñ© -Áì½ ¯½ìòÓ¾-¢º¤-³ö¤¦¿-Àö¾-Àº¡½-¦¾.
Œ ¦½²¾®-Àº¡½-¦¾-¦¿-Àö¾-«ô¡-À¦-¨¹¾¨, ¢¾©-¦Éº¨, ¨Éº¸È¾-À¤ˆº-Ä¢-꾤-©É¾-²ø´ó-º¾¡¾©, ¨Éº-£¸¾´-»ñ®-»øɡȼ¸-¡ñ®-£÷-£È¾-Àº¡½-¦¾-¨ñ¤-ªÔ, ¨Éº-¢¾©-À¢ó-¸ñ©«÷º÷¯½-¡º-Ã-¡¾-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾, ¨Éº-¨ñ¤-®Ò-êñ-´ó-®ö©»¼-Ã-¡¾-¥ñ©ª˜¤£÷É´-£º¤, -À²¾½-¦½˜-Àº¡½-¦¾-¢º¤-®ñ©¾-¦¿ñ¡-¤¾ Œ ºö¤-¡¾Ã-Äì-¨½-ÁªÈ-¯ó 1980 £õ-Íñ¤-Á´È¨ñ¤-´óÎɺ¨.
Œ ¿-çÉ-´¾©-«¾-š-À²ˆº-¨ö¡-¦ø¤-£÷-£È¾-¢º¤-Àº¡½¦¾-µøÈ-Ã-콩ñ®-¦ø¤-ªˆ´-ºó¡. ²Éº´-˜-Ã-À´ˆº-»ñ¡¦¾-Àº¡½¦¾-ªÉº¤-²ò¥¾ì½¾-À®†-¤¸È¾-Àº¡½-¦¾-©„¤-¡È¾¸-º¾©¥½-§¸È¨¹¨ñ¤-ùÉ-¸¼¡-¤¾-£í-£¸É¾. -Àº¡½-¦¾-®Ò¦½Îº¤¢Ó-´ø-¢È¾¸¦¾-ê†-¥½-´ó-°ö¯½-¹¨-©-ùÉ-Á¡È-¡¾£í-£¸É¾-Á´È-¥½-ªÉº¤-Ä©É-ê¿-쾨, -À«ó¤¸È¾-¥½-Á´ÈÀº¡½-¦¾-³ö¤--é, ñ®-êñ¤-³ö¤¢º¤-¦¿ñ¡-¤¾ Œ ºö¤-¡¾-ªö- 73
* Ó¾©-«¾-Ïí-¦ñ¡¦ò©-꾤-©É¾-¡ö©Ï¾Ç¢º¤-Àº¡½¦¾.
°ö-¦ñ¡¦ò©-꾤-©É¾-¡ö©Ï¾¨¢º¤-Àº¡½-¦¾-¦½-Á©¤ºº¡-¦º¤-©É¾ : -Àœº-à -Áì½- »ø®-Á®®-¢º¤-Àº¡½¦¾.
+ ¡ò©¥½-¡¿ : ñ¡-±ô¡-ºö®»ö´-¦öê½¾-À¯ñ-¡÷È´ 3 Œ
4 £ö, ¡È¼¸-¡ñ®-°ö-¦ñ¡¦ò©-꾤-©É¾-¡ö©Ï¾¨¢º¤Àº¡½-¦¾.
°ö-¦ñ¡¦ò©-꾤-©É¾-Àšº-Ã
꾤-©É¾-»ø®-Á®®
Œ
°ö-¦ñ¡¦ò©Œ
74
* Ó¾©«¾¦½²¾®-꾤-©É¾-¸ñÈÊ¤-Àº¡½-¦¾.
Œ -Àº¡½-¦¾-¥½-»ñ¡¦¾-ĸÉ-Ä©É-©ö-¾-¡Ò¨Éº-¸ñ©«÷-¯½¡º®-¦É¾¤-©ó.
Œ -Àº¡½-¦¾-´ó-£÷-£È¾-¦ø¤-ÁªÈ-«ô¡¢¾©-¦Éº¨ªÉº¤-Ä©É-§º¡-¸òêó-¡¾-À²ˆº-ª¾®-¥ø-, ¯ö¸-Á¯¤
Íõ ºñ© ( «È¾¨-£õ ).
Œ ªÉº¤-Ä©É-¦É¾¤-³ö¤¯½¡ñ-IJ-ùÉ-Á¡ÈÀº¡½-¦¾.
75
* Ó¾-©«¾-꾤-©É¾-²¾¦¾, -Àªñ¡-ò¡¯½¡º®-¦É¾¤Áì½ ¥î©-²òÀ¦©-©É¾-º¡-¢º¤--Àº¡½-¦¾.
Œ ²¾¦¾-Á´È-ì½®ö®-¦¼¤, -Á´È-Àº¡½-ìñ¡-¢º¤-§¾©.
Œ -Àº¡½-¦¾-¦¿-Àö¾-¢º¤-ÁªÈ-ì½-§¾©-Á´È-ªò©-²ñ-¡ñ®-¯½¹¸ñ©¦¾©-¢º¤-ªö¸-ºñ¡¦º, ²¾¦¾-¢º¤§¾©-©„¤-¡È¾¸.
Œ -Àº¡½-¦¾-´ó-¥÷©-²ò-À¦©-©É¾-º¡-¦Èº¤-Á¦¤-®ñ©¾-¢ó©Ï¾¨²òÀ¦©-¢º¤-Äì-¨½-¯½¹¸ñ©¦¾©-ºñ-ÁÈ-º, -À«ó¤-Àœº-Ã-¢º¤-Àº¡½-¦¾-©„¤¡È¾¸-º¾©-¥½-¤È¾¨-©¾¨-ÁªÈ-²¸¡-À»ö¾-ªÉº¤-Ä©É-Àìõº¡-À³˜-À²ˆº-¯ö¡¯ñ¡
»ñ¡¦¾-ĸÉ-Ã-¦ø-Àº¡½-¦¾-¢º¤-ìñ©. µøÈ-¯½-Àê©-À»ö¾-®ñ©¾Àº¡½-¦¾-î-ì¾-Á´È-Àº¡½-¦¾-ê†-´ó-£÷-£È¾-¦ø¤, ¦½-˜-²¸¡-À»ö¾-ªÉº¤Ä©É-Àìõº¡-À³˜-À²ˆº¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾-ĸÉ-«¾¸º.
¡ò©¥½-¡¿ : ñ¡-±ô¡-ºö®»ö´-ÁªÈ-ì½-£ö-£í-£¸É¾-¸È¾-®ñ©¾-Àº¡½¦¾-ªÒ-į-š¥½-»ñ¡¦¾-ĸɣõ-Á¸-é ?
Œ ¢Ó-ªö¡ìö¤-¢º¤-ìñ©«½´öªó.
Œ ®ö©-¦½ÍЮ¯½¥¿-¯ó-¢º¤-¡½§¸¤.
Œ ®ö©-쾨-¤¾ 01 -À©õº-¢º¤-¡½§¸¤.
Œ -î-¦½-ÀÎó²ö¸²ñ-¸¼¡.
76
ì½®¼®-Ã-¡¾-ê¿ì¾¨-Àº¡½¦¾
• ÁªÈ-ì½-¦¿ñ¡¤¾Œºö¤¡¾-¡Èº-¥½-ê¿-쾨-Àº¡½¦¾Ã©-Έ¤ªÉº¤-¢œ-®ñ§ó²Éº´-©É¸¨-®ö©-쾨-¤¾-©¨¹¨Ó-¡È¼¸-¡ñ®-¯½¹¸ñ©-¡¾-£¸¾´-À¯ñ-´¾-¢º¤-Àº¡½¦¾À§„: ¯½ìò´¾, ¸ñ-À©õº-¯ó-ºº¡-Àº¡½¦¾, º½êò-®¾¨Á¥É¤-Àœº-à -Áì½ -À¹©°ö-Àºö¾-ºº¡-ê¿ì¾¨, ¢¼-¸ñÀ©õº-¯ó, §ˆ -Áì½ ¾´¦½ ¡÷ -Áì½ Îɾ-ꆻñ®°ò©§º®-¢º¤-°øÉ-¢ð-ê¿ì¾¨-Àº¡½¦¾.
• £½½-¡¿´½¡¾-¡¿ö©-£÷£È¾-Àº¡½¦¾-¢º¤-¦¿ñ¡ ¤¾Œºö¤¡¾-´óÎɾ-ê†-¡¸©¡¾, ªó-ì¾£¾-®ñ©¾-¦¿¸-Àº¡½
¦¾-ê†-¡ö´-¡º¤, ²½-Á-¡¢ð-¦½-ÀÎó-ê¿ì¾¨, »¼¡-¯½§÷´À²ˆº-²ò¥¾ì½-¾-ªö¡ìö¤ -Áì½ -À»ñ©-®ö©-®ñêô¡ê¿ì¾¨-Àº¡½¦¾.
77
6. ¡¾¢œ¦½«òªò Áì½ ¡¸©¡¾Àº¡½¦¾
¡.
£¸¾ມ»øÉꉸį;
¢. ຄ
ຸ ¯½Â¹ຍ©;
£. ¹ລກ¡¾;
¤. ÀœºÃ;
¥. ®ñນດາອ
ຸ ¯½¡º¢œ¦½«òªò.
78
7. ¸¼¡¤¾¯ö¡¯ñ¡»ñ¡¦¾Àº¡½¦¾
¡.
£¸¾ມ»øÉꉸį,
ÀœºÃ
Áì½
£¾©Ï¾ຍ
¢º¤¸¼¡¤¾-
¯ö¡¯ñ¡»ñ¡¦¾ Àº¡½¦¾;
¢. ®ñ©¾¦¾À¹©ê†²¾Ã¹ÉÀ¡ó©ຜÀ¦ຍ¹¾ຍªÒÀº¡½¦¾;
£. £¸¾ມ»¼¡»Éº¤ªÉº¤¡¾¦½«¾À¡ñ®»ñ¡¦¾Àº¡½¦¾
Áì½
ອ
ຸ ¯½¡º
¯ö¡¯ñ¡»ñ¡¦¾ Àº¡½¦¾.
79
8. ¡¾¥ñ©ª˜¤ ¿ÃຂÉÀº¡½¦¾
¡.
£¸¾ມ»øÉꉸį;
¢. ຈ
ຸ ©¯½¦ö¤;
£. ì½®º®¡¾¿Ãຊ Àº¡½¦¾;
¤. »ø®¡¾¿ÃຊÉÀº¡½¦¾.
80
ダウンロード

font