UY BAN NUAN oAN
riNu NaM DINH
s6:″ ダ /uBND― VP7
V/Vkウ niem 67 nh ngay
CONG HOA xÅ HoI CHtt NGHIA VIET NAM
D6c lap… Tlr‐ do‐ H=nh phic
Ⅳ♭″つ″力
gJ動 夕″2θ ノィ
′
,電 ″ ″ ″′
Thlrong binh― Liet Sy
Kinh gii:
-Thi trtrong cic sc,ban,nganh,doan the cia tinh;
1
:
―
―LIBND cic huyen,thanh ph6,Nam Dinh.
HII(賛 lg
t6i ktt niem 67 nttm ngけ Thu∝ lg binh_Li∝ s,(27/7/1947‐
27/7/2014ゝ d6t6chic cac hOtt dOng k′ ゴ
Dan m d“ ngra"
em va phOng tra。 “
tr舗 ∝
a btt tinh duoc■ 6ng nh猛 ,■ 6 hen tiⅢ
u6ng
cam,trich nhiem,d.。 け“
rllr6c nh6 nguも n" cia Dang bo, chinh quyen, quan‐ va dan trong tinh doi v伍
ngud c6 cOng v“ 9h mang.む ban nhtt dtt dnh Nam Dtth yeu cau:
1。
SO Lab dong…
“ ThlFσig binh vう xa h6i:
―Chi tn,ph6i h"v6i s6 Thong tin― Tmyan thOng,Dai Phit thanh_
Truyen hinh tinh,B10 Nam Dinh va cic cc quan biO chi Tmng uOng diy manh
■uyen truyen cic ho“ dong け n1911n 67 nユ In ngay Thlrmg binh ‐Liet Sy
(27/7/1947=27/7/2014)va hlr6ng dan cic cc‐ quan,dia phlrong t6 chic thvc hien
tOt cic hott dong kナ niem.
_T6chic Do:h dai bi6u ngtFむ i C6 cOng ticu bi6u cia tinh di thこ
m,vi6ng
Lttng Chi tich Hさ Chi Minh;g“ mtt Lanhidao Dang,Nha nu6c vathュ
m khu di
tich lich si An toan khu(ATK)tai huyen Dinh H6a,tinh Thtti Nguyen(thoi gian
thvc hien trong khohg tき ngけ 05/7d6■ 15/7/2014).
‐Tham mtru giip Ban qum l′
Qド y“ Dさ n∝ l dtt nghia''phttt dong phong
trao x∼ d口 g Quy Dan m d“ nghia cわ tinh mm 201t trch Quy“
ngHa"cф
Den on“ p
tinh Va v“ dOng C`Cdm vi,dOanh nghiep h6 tro xay dttg,Sh Chm
nha thh nghla cho cttc d6i tucng chfl」 l sttch c6 kh6 khan ve nha 6(thむ
i gian tap
tFung caO didm tt th`ng 6 dσh thttng 9/2014)
:∬
譜
瞥
ё
lc:」
蹴
Tlll黒 l宝可
を
盟 lilili£a cic gia dinh chinh sich nglrむ
y′
1lЪ
IIttitぼ l轟
i c6 cOng
tren dia ban tinh va chi dOng th沈[l h6i,tttng qua cic thtFOng,benh binh nlng Cia
linhdang∫ II:fliII∫
vd“ ch
Illitlli::Iを 1::lIこmF6c sitkh6e d6i v6i ngtroi c6 cOng
mttg,nhit laぬ vc hen ch6"deu duぬ g面 m201t tap trung」
激
quyさ t kip thOi Cic ch6 do,chinh sttch d6i v6i ngtFOi c6 cOng va than nhan nglrむ
i
c6.cOng v6i cttch rnang theo quy dinh.I
¨Pha h"va s6 No w thvc hen t6t viec x6t duyet h6 sc tt nghiphong
tamg va truy t“ g danh hieu vinh dv Nha ntr66 Ba mO viet Nam anh hing thcO
quy dinh tai Nghi dinh s6 56/2013/ND― CP ngay 22/52013 cia Chinh phi.
‐ T6ng
hop biO cお
llBm tinh va BO Lao dong一
ThtFOng binh va Xa hoi
ng∼ Thlrυ llg binh― Liet Sy thco quy dinh.
2.Sa“VIn h6a,Th6 thaO va Du lich,Sひ Th6ng tin_Truyё n thong,Dai
Phit thanh― Truyさ n hinh tinh,B40 Nam Dinh:
‐TO chic va chi dao cac huyen,thanl ph6 Nam Dinh thvc hien cac h。
●
dOng Van h6a va chi“ “
u6ng nu66 nh6五 Luさ n",“ Dさ n on d“ nghia"6 nhing
ncicOngcongdetuyentruycntrOngdipl,lllilligiI:1[情
ket qua h。
dOng k′ niem 67 nこ m
_T6ch“ tuyen tmyё n kip thOi t(
I「:』 IttlHl:ILung
hO雛 ∞ngけ iem ngけ Thじ Ong Ыnh‐ Lio s,27/72014t“ n a btt tinh,nhlt h
Ⅲ
viec d6ng g6p ing ho Quy``Dё n cn d4p nghia",vieC h5 tro cac gia dinh chinh
sich ngtFOi C6 cOng g,p kh6 khttn trOng cuoc s6ng ctia cac ccy quan,don vi,dOanh
nghiep trong va ngoai til■ 1,neu gtFOng di6n hinh tion ti6n la nguむ i c6 cOng,than
nhtt het Sy vu∝ kh6 vucn
Юn
trong c6ng tic,Lo dong,San xu`t,phit t五 6n ttnh
t6,tich cvc hoc tap valam thco t`m glrOng d`pd`c H6 chf Minh.
3.Bo Chi huy Quan sy tinh,cOng an tinh:Ph6i h"v6i cac cσ
quan
liOn quan thvc hien t6t chinh sach hau phlrυ llg quan doi Va viec giai quy6t cic
chinh sich tru dai d6i v6i ngLrむ i C6 c6ng tren dia ban tinh.D6ng thδ
thψ c
l,c6k6hOach
hien cic chinh sich va thttm h6i,dong Vien, chttnl s6c thucng binll,than
nhan liet sy hien dang Cong t`c trong Nganh.
4。
S6Y t6:Ph6i h"va cac dia phtFOng,chi dao c“ cc s6 y“ 轟
hien t6t
viec thれ ,khttn s6に kh6e,cap thuOc doi va ngua c6 c6ng va thtt nllm cia ngtrol
“
c6c61B va C'Ch mang
5.Sむ Glio dlc‐ Dう o t10:Chi d,O cac trtrぬ g trong he th6ng gi`。 d,c_
dao tao cia tinh thvc hien day dt,kip thさ i cic ch6 dO,chinh sich lru dai trong
g14o duC‐ dao t,。 d6i v6i ngyOi c6 c6ng va con cia ngLrdi C6 cOng theo quy dinh;
chi dao cic nha truthg thvc hien t6t宙 ec nhan chttm s6c cac cong ttnh ghi cong
liet s,tai ciC dia phtrmg.
蒟l濫 精潔鶏鑑鮒
富
蹴
計
舗
縄
li脱 訴
た
′
蹄
蹴
“ :Tわ
t∫
UBblD tinh
7。
Sひ Noi vり
trung X6t duyet hさ so dさ nghi c6ng nhan danh hieu“
Ba
mO Viet Nam anh hing"d6t6chic PhOng tiり Va truy t,ng Vお p 22/122014.
Ⅲ
8.Cic sσ ,ban,nganh cia tinh:Phoi hop v6i so Lao d6ng― Thtrcng
billl va Xa hOi tich Cvc thanl gla htFOng
Th踏
職i翼組
i響 稔
Ъ
鼻
i
t4xa hO ph&h"va nganh L∞ dong― T≒ ucng Ыnh va Xa h。 1動m t6t cOng tic
ra soat v19c thVC hien chinh sich uu dai d6i v6i nglFむ i c6 c6ng va cich inang
trOn dia bゼ h tinh theo K6 hoaCh cia uBND tinh.
10.Tinh dOan Thanh nion Cong sin Hδ chf Ⅳ【
inh h血 g dh thvc hien
t6t Lё `η ip nen tH an c4c anh hing liet sy"tai c`c nghia trang liet Sy vao t6i
ngay 26/7/2013;t6ch“ m6cic d∝ gi40 dり C truyen th6ng“ uσ
ng nu6c nh6
nguδ n",“ ■ф bu“ cha anh"trongthattthiぬ nien t●
a phtFOng va trumg hoc.
11.UBND cic huyen,thanh ph6:
Chi daO Phё ng Lao dong‐ TB va xH ph6i hqp “
v6i cic cc quan c6 1iOn
―
:∬ 轟 ガ
タ 場膨 鶏篭精轟l器,7轟m ntty Thumg
哺
nm“ p tth臓 あ
呼
hズ ■
烙
ふ
血
品
I電 鷺
ご鷺踏龍
謝:凛∫
!∬
on dip n斗
:;窮
:精
.Chi daO Viec si dung ngu6n Quy“ Dё n
aphumg“ ng muC dch,no dungtheO quy Ⅲnh
la"tが Ⅲ
」
i胤1:寵 鸞
患
鍔器‰蹴
窒
ぜ温鶴鋼ぱ凛?鼎 I∬
27/7/2014.
C,Cong Va than nhan nguё i c6 cOng v6i
『胤乳邸鶴∝
嚇織棚葛
3“ aCH血
"i
;Quan tam tu tta,nang c■ cic c6ng tnnh ghi c6ng lrt sy T6 chic dit
l:]rel:∬ 」き
daO ph6i
c`c ban,
il:モ lT:C:iflillir:lilietsyciadiaphtrong;chi
h tri Xa hOi,cic trtrδ ng hoc
hop t6
chttc dttg hucng,thわ n6n tH an t■ cic nghh trang het s,vao ta ng∼
26/7/2014.
樋
∫
お
ChiC tri6n khtt thり
に
hien t6t cた
nO dungヒ .Itiξ h9pl::『 :」:ilL:籠 ;Ⅲ
vO LIBND tinh(qua s6 Lao dOng_TB va
XH)./.レ
Nグ ″″r″「
‐
Bo LDTB&XH;
pH THrtdNG TRIiC
―TT Tinh ty,HDND tinh;
‐Lanh dao uBND tinh;
―Nhtr tren:
:認iど :ぽ 帆
::網 ξ
ttЬ lmP
―
Ltt V円 ,VPレ
Biri Drlc Long
ダウンロード

Page 1 CONG HOA xÅ HoI CHtt NGHIA VIET NAM D6c lap… Tlr‐ do