¤Á•
Á©Âþ÷ ªÄë ©ÊžÁ ©Âê¬Á 
ÁÇœÁ
©ÃªÁíþ•
«ÁÛ•
ÁÏ
Viswanaatha Astakam
by Bhagavaan
Sri Veda Vyaasa
1
2
Ï
Á
ÂœÁ§ÁÏ•
Á §Á¥Á›Ä¦Á
üý•
Á¨Â¡ÁÏ
Ε§ÄþçÁÏœÁ§Á©Ã¤ÁÆ«ÃœÁ
©Â¥Á¤Â•
Á¥÷
þ§¦Á›
¡Ãë¦Á¥ÁþÁϏ
Á¥ÁžÂ¡ÁöÁ§ÁÏ
gangaa taranga ramaneeya jataa kalaapam
©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ
gouree
nirantara vibhooshita vaama bhaagam
¤Áü©ÃªÁíþ•
¥÷ | madaapahaaram
naaraayana priyamÁ
ananga
vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |
3
4
©ÂúÂ¥Á•
ÍúÁ§Á¥Áþʏ
ÁÁ
Å›¬Áí
§ÁÆ¡ÁÏ
©Â•
ĪÁ©Ã«ÁÅ߬ÁŧÁ¬Ê©Ã
œÁ±ÂžÁ¡Ä˜Á¥÷
©Â¥ÊþÁ
©Ã•
ÁëÿÁ©Á§Ê› Á
®ÁœÁë©ÁÏ
vaachaam agocharam anaeka guna swaroopam
œÁÏ
vaageesa vishnu sura saevita paadapeetham
©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ
vaamaena vigraha varaena kalatravantam
¤Áü©ÃªÁíþ•
Á¥÷bhaja
| Viswanaatham |
vaaraanasee pura patim
5
6
¤ÁƜŸáÁÏ
¤ÁÅü
Á¤ÁÆ«Á›¤ÁÆ«ÃœÂϏ
ÁÏ
©Âê•
Á ÂëüÃþÂÏ£§ÁŸÁ§ÁÏ üýèÏ
œÃë›ÊœÁë¥÷
±ÂªÂÏ•
ÁŪ¤Á¦Á©Á§Á¡ÁëžÁªÁƨ
±Â›ÃÏ
bhoota adhipam bhujaga bhooshana bhooshita angam
©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ
vyaaghra ajina ambara dharam jatilam trinaetram
¤Áü©ÃªÁíþ•
Á¥÷vara
| prada soola paanim
paasa ankusa abhaya
vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |
7
8
ªÄœÂϪÁŪͤÜÁ•
çÄý©Ã§Â
ü¥Á ÂþÁÏ
²Â¨Ê¯Á›ÂþÁ¨©ÃªÍ«ÃœÁ¡ÁÏúÁ
£Â›¥÷
þ
Ÿñ§ÁúÃœÁ¤Â¬ÁŧÁ•
Á§Áß¡Áõ§ÁÏ
seetaamsu sobhita kireeta viraaja maanam
©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ
phaalaekshana
anala visoshita pancha baanam
¤Áü©ÃªÁíþ•
Á¥÷
|
naagaadhipaa rachita
bhaasura
karnapooram
vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |
9
10
¡ÁÏúÂþÁþÁÏ
žÁŧÜÁ¥ÁœÁà¥ÁœÁÏ•
ÁüÂþÂ
Ï
þ
ÂÏœÁ
ÁÏ
žÁþÁÅü¡ÁôÏ•
Á©Á¡ÁþÁä•
ÂþÂÏ
žÂ©ÂþÁ¨Ï
¥Á§Á›ªÍ•
Áü§Âý©ÄþÂÏ
pancha ananam durita matta matangajaanaam
©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ
naaga
antakam danuja pungava pannagaanaam
¤Áü©ÃªÁíþ•
Á¥÷
| jara ataveenaam
daava analam marana
soka
vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |
11
12
œÊüÍ¥Á¦ÁÏ
¬Áŏ
ÁÅ›þçÁÅÓ›¥ÁžÃíœÄ¦Á
¥Á ÂþÁÏžÁ
ÁÏžÁ¥Á¡Á§ÂüÃœÁ¥Á¡
Áë¥Ê¦ÁÏ
þžœÁé•
ÁÏ
¬Á•
Á¨þëÁÑ®Á¥Á ÂœÁé§ÁÆ¡ÁÏ
taejo mayam suguna nirgunam adwiteeyam
©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ
aananda
kandam aparaajitam apramaeyam
¤Áü©ÃªÁíþ•
Á¥÷nishkalam
|
naada atmakam sakala
aatmaroopam
vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |
13
14
ª•ÂÏ ©ÃöÁ¦Á
¡Á§ÃÿÁÇœÁê¡Á§Á¬Áê þÃÏžÂÏ
±Â¡Ê§ÁœÃÏúÁ ¬ÁÅþé§Áê
¥ÁþÁ¬Áð¥Á ŸÎ
žÂ¦Á ÿÁÇœÁÑ¥Á¨¥ÁŸÁê
ÁœÁÏ
¡Á§ÊªÁÏ
aasaam vihaaya parihritya parasya nindaam
©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ
paapae
ratimcha sunivaarya manas samaadhou
¤Áü©ÃªÁíþ•
¥÷ | gatam paraesam
aadaaya hritkamalaÁmadhya
vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |
15
16
§Â
žÞͫÁ§ÁÿÃœÁÏ
¬ÁíüþÂþÁŧ•
Á
©Ë§Â
ÁêªÂÏœÃþè¦ÁÏ •
çÃü¬Á
öÁ¦Á¥÷
¥Á ŸÁŧÁêŸË§Áê¬ÁŤÁ•
ÁÏ •
Á
§Á®Â¤Ã§Â¥ÁÏ
raagaadi dosha rahitam swajana anuraaga
©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ
vairaagya
saanti nilayam girijaa sahaayam
¤Áü©ÃªÁíþ•
¥÷ | garala abhiraamam
maadhurya dhairyaÁ
subhagam
vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |
17
18
©Â§Â›¬Ä ¡Áô§Á¡ÁœÊÐ
¬Áà©ÁþÁÏ ªÃ©Á¬Áê
©Âê³Í
Áà¥Á«Áۏ
Á¥ÃžÁÏ ¡Á˜ÁœÊ
¥ÁþÁÅ«ÁêÐ,
©ÃžÂêÏ ªÃë¦ÁÏ
©Ã¡Áô¨³ÎŽê¥ÁþÁÏœÁ•
ħÃàÏ
vaaraanasee pura pataeh stavanam Sivasya
¬ÁϱÂë¡Áê
žÊÿÁ©Ã¨¦Ê
¨¤ÁœÊ
vyaasoktam
ashtakam
idam pathatae
manushyah,
úÁ
¥É¯ÁÏ
|
vidyaam
sriyam vipula
soukhyam ananta keertim
sampraapya daeha vilayae labhatae cha moksham |
19
20
©ÃªÁíþ
«Áۏ
Á¥ÃžÁÏ ¦ÁÐ
¡Á˜ÊúÃשÁ¬ÁþÃäŸÎ,
ªÃ©Á¨Í•
Á¥Á ©±ÍäœÃ ªÃ©ÊþÁ
¬ÁÿÁ ¥ÉžÁœÊ |
Viswanaatha ashtakam idam yah pathaeth Siva sannidhou,
Siva lokam aavaapnoti Sivaena saha modatae |
21
22
ダウンロード

Slide 1 - Dr. Sarma