[email protected]
[email protected]
[email protected]
‹ ! €úÁÅêœÂþÁÏœÁ 
žÁêÏœÁ
§ÁÿÜ !
•
ʪÁ©Â ¨Í•
ʪÁ
[email protected]
O ! Achyuta ananta aadyanta rahitaa !
Kaesavaa lokaesa parama ananda roopaa !
[email protected]
±Â¨ •
ɧÁý¨¨Í
œÊ¨Ã¦Á ™ʩÁô
ú¨•
Á§ÁÅ›œÍ
€¤Á¦Á¥ÃúÃÖþ©Áô
¥Ê¨Å•
Â
[email protected]
paala kerataalalo taeli yaadaevu
chaala karunato abhaya michchinaavu
maelugaa vasudhapain udayinchinaavu
[email protected]
€¨§ÁÅ £ëÿÁéÏ£Å
œÌýÉÛ•
©ÃÏúÄ
þ¨ŕ
ÁÅ
©ÊžÂ¨Å •
̨ŬÁŨ¥Á§ÃÏúÃ
£¨Å©ËþÁ ¢Á›Ã§ÂüÅ
[email protected]
alaru brahmambu totte gaavinchee
naalugu vaedaalu golusu lamarinchi
baluvaina phaniraaju paanupujaesi
cheliya gopemma ninnu taerchi laalinche
[email protected]
¥ÁÅžÁÅ⨥ÁÆý©Áô
þÃþÁÅ Á
þÁäœÁ¨Ãì•
Â
¨¨þÁ ¦ÁªÍžÁ þÄ•
ÁÅ ¨Â¨¨Å £Í¬É
þ¦Áþ ¥ÁÅžÄâ¦Á§Â¦ÁþÃ
þÁÏžÁÅ™ÁÅ
[email protected]
muddula mootavu ninnu kanna talligaa
lalana Yasoda neeku laalalu bose
naayanaa muddeeyara ayani Nandudu
[email protected]
¥ÁŨÍì•
Á¥ÁŨ þʨÅ
œÃë¥ÁƧÃà §ÁƱÂ
€™Âݨ¨Í þÊ™ÁÅ
£Ã™ÁÝ©Ëþ© !
©ÊžÁ ªÂ¬Áàë¥ÁŨÍ
[email protected]
mullokamula naelu trimoorti roopa
addaalalo naedu bidda vainaavaa !
vaeda saastramulalo viharinchu swaamee
saeda deeraga
[email protected]
€¨ªÁÏ•
Á§ÁÅþÕ
ËþÁ
ªÄë§Á¥Á›Ã•
ËþÁ
 ÁéüÅ™ËþÁ 
œ
¡Á§Á¥Ê«ÃÛ•
ËþÁ
ˆ§ÄœÃ•
ÂþËþÁ
[email protected]
ala Sankarunikaina Sree ramanikaina
aatmajudaina aa paramaeshtikaina
Ereetigaa
[email protected]
¡Á§Á¥Á¦É•
ÁŨ•
ËþÁ Í•úÁ§Á¥ÁÅ •
ÂþÃ
˜ÃþÁ œÁ¡Á¥ÁŨþËþÁ
Á
£™Á¦Á•
 §ÂþÃ
€žÁÇ«ÁÛ¥ÁþÁä ••
Í¡Á£Â¨Å§ÁžÊ
[email protected]
parama yogulakaina gocharamu kaani
katina tapamulanaina badayagaa raani
[email protected]
¡ÁôýÅÛ•
Ê ¨Êþà þÄ©Áô
¡ÁôýÃۡɧÁ
ÜéÄ
©ÁôýÃÛ ¦ÁÏžÁ•
Á §Í¨Å ¡Äý
¨É
ÃќéÄ
ÁýÃÛ•
•
 ͕¡Ã•
Á¨ ΁
îÁò üÁ
ÃќéÄ
[email protected]
puttukae laeni neevu putti perigitivee
vutti yandaka rolu peeta lekkitivee
gattigaa gopikala kougilla jikkitivee
[email protected]
„þÁä¨Í•
Á¥ÁŨɨì þÍý üơÜéÄ
¥ÃþÁäžÁ•
ÁÅ•
Í•
çÃþÃ
úÃþÁä©Êë¨Ã þÉœÃàœÃ©Ä
¡ÁþÁä•
Á¡Áô ªÃ§Á¬ÁŨ þÁýþÁ
¥Á ™ÜéÄ
[email protected]
unna lokamulella nota joopitivee
minnadagu gogirini chinnavraeli nettitivee
pannagapu sirasula natana maaditivee
[email protected]
ªÃ«ÁÛ ±Â¨þÁ•
Ë•
ÁϬÁÅ
©ÁŸÃ¦ÏúÄ
¦«ÁÛ ¬ÁŽÅþÁ•
ÁÅ €«ÁÛ
¤Í•
Á¥ÁŨŠ‚úÃÖ
žÁÅ«ÁÛ •
ΧÁ©Áô¨ 
ÉžÁŧÁÅ
[email protected]
sishta paalanakai kamsu vadhiyinchee
ishta sakhunaku ashta bhogamulu ichchi
[email protected]
©ÉþÁä žÌÏ•
Á©ÁýÏúÁÅ þÃþÁÅä
„™Ã•
ÃÏ¡Á
©ÁþÉä¨Â™Á©ÁýÏúÁÅ œÊ§ÁÅ
œÍ¨ÃÏ¡Á
©ÃþÁäžÁþÁ¥ÁÅþÁ þÄþÍý 
ÄœÁ
[email protected]
venna donga vatanchu ninnu udikimpa
vannelaadav atamchu taeru tolimpa
vinna danamuna nee nota Geeta naalimpa
[email protected]
‹ ! €úÁÅêœÂþÁÏœÁ 
žÁêÏœÁ
§ÁÿÜ !
•
ʪÁ©Â ¨Í•
ʪÁ
[email protected]
O ! Achyuta ananta aadyanta rahitaa !
Kaesavaa lokaesa parama ananda roopaa !
[email protected]
[email protected]
A dedication to the
Almighty who made this life of
mine so comfortable by his grace
ダウンロード

Slide 1 - Dr. Sarma