LINGUA GIAPPONESE 1
mod. 1
(Lisao, Lasc, Part-time)
A.A. 2006-2007
X lezione, 07.12.2006
1
Avverbi di frequenza
(itsumo, yoku, tokidoki, amari, zenzen)
よく 本を 読みますか。
はい、 いつも
読みます。
はい、 よく
読みます。
はい、 ときどき 読みます。
いいえ、 あまり
読みません。
いいえ、 ぜんぜん 読みません。
2
Avverbi di modo o di grado:
日本語の文法は どう ですか。
Nihongo no bunpō wa dō desu ka.
とても
難しい です。
Totemo
muzukashii desu.
すこし/ちょっと 難しい です。
Sukoshi/chotto
muzukashii desu.
あまり
難しくない です。
Amari
ぜんぜん
Zenzen
muzukashikunai desu.
難しくない です。
muzukashikunai desu
3
BASI DEGLI AGGETTIVI
radice
B1
B2
B3
B4
B5
katta
かっ(た)
Agg-i
高い
taka
高
ka(rō)
ku (te)
か(ろう) く(て)
i
i (toki)
kere(ba)
い
い
(とき)
けれ
(ば)
ku (naru)
く(なる)
datta
だっ(た)
Agg-na
便利な
benri da(rō)
de
da
na(toki) nara(ba)
便利 だ(ろう)
で
だ
な
(とき)
ni (naru)
なら
(ば)
に(なる)
4
Trasformazione avverbiale (B2) degli aggettivi
Agg. -i :
forma piana (B4):
高
い
taka
i
radice
desinenza
forma avverbiale (B2):
高
く
taka
ku
radice
desinenza avverbiale
5
Trasformazione avverbiale (B2) degli aggettivi
Agg. -na :
forma piana (B4):
便利
な
benri
na
radice
desinenza
forma avverbiale (B2):
便利
に
benri
ni
radice
desinenza avverbiale
6
Avverbi formati dagli aggettivi
早く
食べます。
Hayaku tabemasu.
静かに 飲みます。
Shizukani nomimasu.
アリさんは 朝 早く から、夜 遅く まで 仕事を しました。
Arisan wa asa hayaku kara, yoru osoku made shigoto oshimashita.
7
Avverbio aggettivale (-ku, -ni) +
verbo naru (“diventare”)
空が 明るく なりました。
Sora ga akaruku narimashita.
子供たちは 静かに なりました。
Kodomotachi wa shizukani narimashita.
いい 天気に なりました。
Ii tenki ni narimashita.
8
Avverbi di quantità
お金は
たくさん
Okane wa
takusan
ありますか。
arimasuka?
いいえ、 少し
Iie,
買い物客は
も ありません。
sukoshi mo arimasen.
大勢
いますか。
Kaimono kyaku wa oozei imasuka?
いいえ、買い物客は 一人 も いません。
Iie, kaimono kyaku wa hitori mo imasen.
9
Sostantivizzazione del verbo con la
B2
買い 物
客は
大勢
いますか。
Kai mono kyaku wa oozei imasuka?
B2 + nome
= nome composto
(verbo reso sostantivo + nome)
10
Coniugazione dei verbi godan (B = radice+desinenza)
verbo
rad.
kiku
聞く
B1
B5
ki
B1a B2 B2a B3 B4
neg. volit. (masu) (-te/-ta) diz. attr.
ka ko
ki
i
ku ku
B6
cond. imp.
ke
ke
聞
か
こ
き
い
く
く
け
け
iku
i
ka
ko
ki
tte/tta
ku
ku
ke
ke
行く
行
か
こ
き
って
/った
く
く
け
け
oyogu
oyo
ga
go
gi
gu
ge
ge
泳ぐ
泳
が
ご
ぎ
i(de/da) gu
い(-で
ぐ
/-だ)
ぐ
げ
げ
hanasu hana sa
so
shi
shi
su
su
se
se
話す
話
さ
そ
し
し
す
す
せ
せ
tatsu
ta
ta
to
chi
tte/tta
tsu
tsu
te
te
立つ
立
た
と
ち
って
/った
つ
つ
て
11
て
Coniugazione dei verbi ichidan
verbo
rad.
B1=B1a B2=B2a
(negativa) (-masu)
(volitiva) (sospensiva/
perfettiva)
taberu
tabe (nai/yō) (-masu)
(-te/-ta)
食べる 食べ (ない/
よう)
B3 B4 B5 B6
diz. attr. cond. imp.
ru
ru
re
ro
(-ます) る
(-て/-た)
る
れ
ろ
ru
ru
re
ro
(-ます) る
(-て/-た)
る
れ
ろ
miru
mi
(nai/yō) (-masu)
(-te/-ta)
見る
見
(ない/
よう)
12
Sostantivizzazione del verbo con la
B2
1. Nomi singoli (B2 = nome)
行き は 大変ですが、帰り は 大変じゃありません。
Iki wa
taihen desu ga, kaeri wa taihen ja arimasen.
2. Nomi composti (B2 + nome)
食べ物
使い方
tabe mono
tsukai kata
13
Sostantivizzazione del verbo con la
B2
3. Nomi composti (nome + B2)
花見
hana mi
腰掛け
koshi kake
4. Nomi composti (B2 + B2)
行き帰り
書き取り
iki kaeri
kaki tori
14
‘Esortativo’ (volitivo) in stile cortese
con B2 + mashō
esortazione:
何時ごろ 行きますか。
Nanjigoro ikimasu ka?
明日 の 九時ごろ 行きましょう。
Ashita no kuji goro ikimashō.
あそこで 買い物を しましょう。
Askode
kaimono o shimashō.
あの 公園で 休みましょう。
Ano kōen de yasumimashō.
15
Coniugazione dei verbi godan (B = radice+desinenza)
rad.
kiku
聞く
ki
B1 B1a
neg. volit.
(-u)
ka ko (u)
聞
か こ(う) き
い
く
く
け
け
iku
i
ka ko (u)
ki
tte/tta
ku
ku
ke
ke
行く
行
か こ(う) き
って
/った
く
く
け
け
oyogu
oyo
ga
gu
ge
ge
泳ぐ
泳
が ご(う) ぎ
i(de/da) gu
い(-で
ぐ
/-だ)
ぐ
げ
げ
shi
shi
su
su
se
se
verbo
hanasu hana sa
go (u)
so (u)
B2
B5
(masu) (-te/-ta)
B3 B4
diz. attr.
ki
i
ku
ku
ke
ke
gi
B2a
B6
cond. imp.
話す
話
さ そ(う) し
し
す
す
せ
せ
tatsu
ta
ta
tte/tta
tsu
tsu
te
te16
to
chi
Verbi godan (godan dōshi 五段動詞)
Flessione delle desinenze a 5 variazioni vocaliche
(cfr. tabella del sillabario a-i-u-e-o; eccez. B2a)
Rad./ desin. /suffissi
聞
か
ない
ki
k–a
nai
聞
き
ます
ki
k–i
masu
聞
く
ki
k–u
聞
け
ば/
ki
k–e
ba
聞
こ
う
ki
k–o
u
B1
“non ascolto”
B2
“ascolto”(stile cortese)
B3/B4
“ascolto/che ascolto”
B5 /B6 “se ascolto/ascolta!”
B1a “voglio ascoltare”
17
Verbi ichidan (ichidan dōshi 一段動詞)
Flessione delle desinenze a 1 variazione vocalica
(desinenza invariabile e terminazione forma piana in – iru o - eru)
Rad.
食べ
desin.
suffisso
ない
tabe
nai
食べ
よう
tabe
you
食べ
ます
tabe
masu
B1
“non mangio”
B1a “voglio mangiare”
B2
“mangio”(stile cortese)
B3/B4
食べ る
tabe
ru
食べ
れ
ば
tabe
re
ba
食べ
ろ
tabe
ro
“mangio/che mangio”
B5
“se mangio”
B6
“mangia!”
18
intenzione (offerta aiuto):
その手紙は
私が
書きましょう。
Sono tegami wa watashi ga kakimashō.
19
offerta aiuto:
手伝いましょうか。
Tetsudaimashō ka?
どうも すみません。 お願いします。
お茶を入れましょうか。
はい、ありがとうございます。
20
ダウンロード

Document